โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

หมวดวิชาพื้นฐานทางศิลปะ

อาจารย์ณมณ ขันธชวะนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชราพร อยู่ดี ผศ.ดร.อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์ อาจารย์เนติกร ชินโย อาจารย์เตชนิธิ สังขะทรัพย์ อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน์ อาจารย์สาธร รุ่งทวีชัย

อาจารย์ณมณ ขันธชวะนะ

หัวหน้าหมวดวิชา


การศึกษา

 • ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทำงาน

 • 2550 - ปัจุบัน 
  อาจารย์ประจำหมวดพื้นฐานทางศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2546 - 2550
  หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2541 - 2546
  มูลนิธิหอศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 777