โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดงประยุกต์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ศป.บ.(ศิลปะการแสดงประยุกต์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Fine Arts (Applied Performing Arts)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.F.A. (Applied Performing Arts)

มุ่งสอนทักษะพื้นฐานการแสดงละครเวที รากฐานสำคัญของการแสดงทุกประเภทตามมาตราฐานสากล ครอบคลุมกลุ่มวิชาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เช่น กลุ่มวิชาการแสดง การใช้เสียง การกำกับเวที การกำกับการแสดง กลุ่มวิชาการเขียนบทวรรรกรรมการละคร กลุ่มวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า เสียง แสง ฉาก และเวที ผสมผสานกับการการจัดการด้านธุรกิจ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติทางการแสดง และโรงละครของมหาวิทยาลัย ผู้เรียนสามารถนำสาระทักษะจากภาคทฤษฎีและการฦกปฏิบัติไปปรับใช้กับวิชาชีพ ในแวดวงธุรกิจการแสดงและอุตสาหกรรมบันเทิงได้หลากหลาย ในการเยนการสอนมีทั้งคณาจารย์ประจำผู้ทรงคุณวุฒิดูแลอย่างใกล้ชิด อาจารย์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักแสดง ผู้กำกับการแสดงและนักเขียนบทละครมืออาชีพเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วย

อัตราค่าเล่าเรียน

หน่วยกิตละ 1,500 บาท