หน้าแรก > หลักสูตร > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

การวางรากฐานความรู้ด้านศิลปะผนวกกับการดำเนินธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ในงานตกแต่งภายใน การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ออกแบบเครื่องเรือน ออกแบบสวน การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ฯลฯตลอดจนการเรียนรู้ธุรกิจการออกแบบ โดยการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติภายนอกเพื่อให้พร้อมที่จะเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในมืออาชีพ

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
ศป.บ. (การออกแบบตกแต่งภายใน)
Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
B.F.A. (Interior Design)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในวิชาชีพการออกแบบภายใน
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทางด้านการออกแบบภายในไปประกอบอาชีพได้
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจตามแนวทางวิชาชีพ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ที่น่าสนใจ