หน้าแรก > หลักสูตร > สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก > โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 • IL 103 สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า (1)
 • GE 120 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต (1)
 • GE 129 ทักษะการพัฒนาตนเอง (1)

เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

 • GE 121 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (1)
 • GE 122 ปรัชญากับชีวิต (1)
 • GE 123 ไทยศึกษา (1)
 • GE 124 ภูมิปัญญาไทย (1)
 • GE 128 ศาสนศึกษาและธรรมปฏิบัติ (1)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

 • BA 101 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (3)
 • BA 102 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ (3)

เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต

 • GE 125 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม (3)
 • GE 126 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (3)
 • GE 127 ธุรกิจชุมชนศึกษา (3)
 • LW 102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (3)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 • MA 103 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน (3)
 • SC 103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม (3)

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

 • TH 103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (3)
 • LA 001 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1* (0)
 • LA 101 ภาษาอังกฤษ 1* (3)
 • LA 102 ภาษาอังกฤษ 2* (3)

หมายเหตุ

ในกรณีที่นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อน อาจได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นนี้ได้ โดยต้องเข้ารับการทดสอบและได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ อื่นเพิ่มเติมจนครบหน่วยกิตที่ได้รับยกเว้น

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต

 • FA 201 สุนทรียศิลป์
 • FA 202 การจัดการด้านศิลปะ
 • FA 203 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1
 • FA 204 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
 • FA 205 ศิลปะไทย
 • FA 206 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบและตกแต่งภาพ
 • FA 207 องค์ประกอบศิลป์
 • FA 208 การวาดภาพ 1
 • BA 201 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
 • GM 201 องค์การและการจัดการ
 • IT 206 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 • LA 223 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 (ศิลปกรรมศาสตร์)
 • LA 224 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 (ศิลปกรรมศาสตร์)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต

 • GD209 การวาดภาพ 2
 • GD 301 การถ่ายภาพเพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิก 1
 • GD 302 ประวัติศาตร์นฤมิตศิลป์
 • GD 303 การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น
 • GD 304 การออกแบบตัวอักษร 1
 • GD 305 การออกแบบตัวอักษร 2
 • GD 306 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1
 • GD 307 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2
 • GD 308 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3
 • GD 309 การออกแบบเว็บ
 • GD 310 ธุรกิจการออกแบบกราฟิก
 • GD 311 สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • GD 312 การเตรียมศิลปนิพนธ์
 • GD 313 ศิลปนิพนธ์

กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนจากสาขาวิฃาอื่นในคณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือจากรายวิชาที่เกี่ยวข้องในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเลือกวิชาต่อไปนี้ได้ี้

 • GD 314 การสร้างภาพเสมือนจริง
 • GD 315 การทำภาพเคลื่อนไหว
 • GD 316 สื่อเชิงโต้ตอบ
 • GD 317 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • GD 318 การออกแบบงานจัดแสดง
 • GD 319 การออกแบบกราฟิกเพื่องานสิ่งแวดล้อม
 • GD 320 การออกแบบสื่อกลางแจ้ง
 • GD 321 เทคโนโลยีการพิมพ์
 • GD 322 การถ่ายภาพเพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิก 2
 • GD 323 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • GD 410 สหกิจศึกษาทางการออกแบบกราฟิก 1 (300 ชั่วโมง)
 • GD 411 สหกิจศึกษาทางการออกแบบกราฟิก 2 (300 ชั่วโมง)

กลุ่มวิชาโท เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาโทในสาขาวิชาอื่น ที่ในคณะและต่างคณะกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไปและคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้