หน้าแรก > หลักสูตร > สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

มุ่งสอนพื้นฐานทางศิลปะ พัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบงานกราฟิกทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงทักษะในทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถ ประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอาชีพ เช่น นักออกแบบกราฟิก ( Graphic Designer ) นักโฆษณา ( Creative ) นักออกแบบเว็บไซต์ ( Website Designer )นักออกแบบกราฟิกเพื่อสิ่งแวดล้อม ( Environmental Graphic Designer ) นักออกแบบดิสเพลย์ ( Display Designer ) นักออกแบบแอนนิเมชั่น ( Animator ) และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
Bachelor of Fine Arts in Computer Graphic
B.F.A. (Computer Graphic)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถในวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกไปประกอบอาชีพได้
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจตามแนวทางวิชาชีพ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศเพื่อ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ที่น่าสนใจ