โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

แฟชั่นโชว์ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 หรือ Fashion V Together 6 วันที่ 1 มีนาคม 2560

แฟชั่นโชว์ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 หรือ Fashion V Together 6

วันที่ 1 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมโชว์ ตามลำดับดังนี้

  1. ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  3. สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  5. ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  6. สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   และสาขาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยแฟชั่นโชว์จัดขึ้น ณ Dpu Hall มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เปิดประตูฮอล์เวลา14.30น. เริ่มโชว์เวลา15.00น.

ขอขอบคุณ