โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศ!! นักศึกษากู้ยืมฯ กยศ. / กรอ. รหัส 58 - 61 และ นักศึกษากู้เกินแบบไม่ครบครั้ง ให้มาเซ็นเพื่อกู้ค่าเทอมและค่าครองชีพในภาคเรียนที่ 1/62

ประกาศ!! นักศึกษากู้ยืมฯ กยศ. / กรอ. รหัส 58 - 61 และ นักศึกษากู้เกินแบบไม่ครบครั้ง ให้มาเซ็นเพื่อกู้ค่าเทอมและค่าครองชีพในภาคเรียนที่ 1/62 ที่ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี ระหว่างเวลา 08.30-11.30 น. และ 13.00-17.30 น. โดยแบ่งเป็นวิทยาลัย / คณะ ตามวันดังต่อไปนี้