โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

นักศึกษาและอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

นักศึกษาและอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ลงพื้นที่บริการวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นที่ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีวันนี้ 9/7/62