โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศผลการตัดสินคัดเลือกภาพถ่าย หัวข้อ “ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน”

ประกาศผลการตัดสินคัดเลือกภาพถ่าย หัวข้อ "ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน"

 

จัดโดยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 อาคารสำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดกว่า 500 ภาพ และมีนักศึกษาเข้าร่วม 12 สถาบัน 

 

กรรมการตัดสินภาพในครั้งนี้ คือ

อาจารย์วรนันทน์  ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๒

อาจารย์ ดร.สงคราม โพธิ์วิไล  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพไทย

อาจารย์หวังซ่างเสวี่ยะ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายจีน

ผลการตัดสิน

ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลที่ 1   ได้แก่ภาพชื่อ แพนด้าหน้าวัดพระแก้ว ของคุณสมโภช  แตงไทย ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลที่ 2  ได้แก่ภาพชื่อ วิถีชีวิตที่กลมกลืน ของคุณสุชาติ  เกื้อทาน  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลที่ 3  ได้แก่ภาพชื่อ ความต่างที่ลงตัว ของคุณคุณจิราฤทธิ์  ทิพย์ลุ้ย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

 

ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา

รางวัลที่ 1  ได้แก่ภาพชื่อ สายใยแห่งความสัมพันธ์ไทย-จีน ของคุณธวุฑฒิ์  โกมลเวทิน  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 

รางวัลที่ 2  ได้แก่ภาพชื่อ ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน ของคุณชิชญา  แสงแก้วสุข ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลที่ 3  ได้แก่ภาพชื่อ ไทยจีนผสานศิลป์ ของคุณชัชนันท์ โคตรสา ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

 

* ผู้ที่ได้รับรางวัล กรุณาติดต่อ คุณชัยวัฒน์  พิรุณสาร  เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  02-954-7300 ต่อ 679  มือถือ 064-954-9553 เพื่อส่งมอบหลักฐานภาพความละเอียดสูง และลงนามในเอกสารการรับเงิน โดยสามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

ภาพผลงาน

ประเภท ประชาชนทั่วไป

รางวัลที่ 1   คุณสมโภช  แตงไทย ชื่อภาพ แพนด้าหน้าวัดพระแก้ว

 

รางวัลที่ 2  คุณสุชาติ  เกื้อทาน ชื่อภาพ วิถีชีวิตที่กลมกลืน

 

รางวัลที่ 3  คุณจิราฤทธิ์  ทิพย์ลุ้ย ชื่อภาพ ความต่างที่ลงตัว

 

ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา

รางวัลที่ 1  คุณธวุฑฒิ์  โกมลเวทิน  ชื่อภาพ สายใยแห่งความสัมพันธ์ไทย-จีน

 

รางวัลที่ 2  คุณชิชญา  แสงแก้วสุข  ชื่อภาพ ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน

 

รางวัลที่ 3  คุณชัชนันท์ โคตรสา  ชื่อภาพ ไทยจีนผสานศิลป์