โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ในการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่อง “ก้าวข้ามขอบเขตศิลปะ และงานออกแบบอย่างสรรค์” (Arts Beyond Border)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 

เรื่อง “ก้าวข้ามขอบเขตศิลปะ และงานออกแบบอย่างสรรค์” (Arts Beyond Border)  

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

สนใจลงทะเบียนร่วมงานและส่งบทความวิชาการ วิจัย และผลงานสร้างสรรค์

ขยายเวลารับผงานเข้าร่วมประชุมวิชาการถึง วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 

Download เอกสารลงทะเบียน (Registration Form)

Download แบบฟอร์มเขียนบทความ  (Articles Template)

Download เอกสารโครงการ  

Download อื่นๆ  (Typeface for articles) 

*เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำส่งมีดังนี้ (สำหรับคนไทย)

  1. บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ  จำนวน 1 ชุด
  2. หลักฐานการชำระ ค่าลงทะเบียน (Slip) การโอนเงิน  จำนวน 1 ชุด
  3. ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ (Registration Form)  จำนวน 1 ชุด

* ให้ส่งเอกสารมาที่ E-Mail : 4uartconference@gmail.com

กำหนดการส่งบทความ

  • เปิดรับตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 
  • ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา ไม่เกิน 10-12 หน้ากระดาษ A4 (ตามรูปแบบการพิมพ์ Proceedings ของการประชุมวิชาการฯ)

ผู้เขียนปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งกลับ

  • หลังจากได้รับการตอบรับจากผู้จัดงานทาง E-mail ปรับแก้และส่งกลับภายใน 7 วันทำการ

วันและเวลาจัดงานประชุมวิชาการฯ

  • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 -15.00 น.
  • ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 02-954-7300 ต่อ 680