โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ในการส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการ IADCE2019

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกันจัดงานแสดงนิทรรศการงานศิลปะ และการออกแบบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  

The 1st International Arts & Designs Collaborative Exhibition 

“The Age of Art and Cultural Diversity”

         

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องศิลปนิทรรศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

สนใจลงทะเบียนร่วมงาน หรือ ส่งผลงานสร้างสรรค์ และเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์

ขยายเวลารับผงานเข้าร่วมประชุมวิชาการถึง  วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

 (สำหรับคนไทย)  (For foreign people)

Download เอกสารลงทะเบียน  (Registration Form)

Download แบบฟอร์มเขียนบทความ  (Articles Template)

Download Detail for Poster Exhibition Guidelines 

Download Entry Form 

Download เอกสารโครงการ  (Exhibition Proposal)

Download อื่นๆ  (Typeface for articles ) 

Download   (Registration Form)

Download   (Articles Template)

Download Detail for Poster Exhibition Guidelines 

Download Entry Form 

Download  (Exhibition Proposal)

Download Orther  (Typeface for articles )  

 *เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำส่งมีดังนี้ (สำหรับคนไทย)

 1. ส่งบทความประกอบงานสร้างสรรค์ (ใช้ Template Art Exhibition_IADCE2019)  จำนวน 1 ชุด
 2. Entry Form_TH & Foreigner.pdf  จำนวน 1 ชุด
 3. หลักฐานการชำระ ค่าลงทะเบียน (Slip) การโอนเงิน  จำนวน 1 ชุด
 4. ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ (Registration Form)  จำนวน 1 ชุด

 * ให้ส่งเอกสารมาที่ E-Mail : 4uartexhibition@gmail.com​

 *(For Foreigner)

 1. Template Art Exhibition_IADCE2019_Eng  1*
 2. Registration Form  1*
 3. Entry Form_TH & Foreigner 1*

 * Send all file to E-mail : 4uartexhibition@gmail.com​

 

 

กำหนดการส่งผลงาน

 • เปิดรับตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 
 • ผู้สนใจส่งผลงานสร้างสรรค์ และเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์ เพื่อรับการพิจารณา ไม่เกิน 5-7 หน้ากระดาษ A4 (ตามรูปแบบการพิมพ์ของงานแสดงนิทรรศการฯ)

ผู้สร้างสรรค์ปรับแก้เอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งกลับ

 • หลังจากได้รับการตอบรับทาง E-mail ภายใน 7 วันทำการ

วันและเวลาเปิดงาน

 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

วันและเข้าชมผลงาน

 • ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17-24 พฤษภาคม 2562 (จ.-ศ.) เวลา 9.00-16.00 น.

 

* สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 02-954-7300 ต่อ 680