โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรม การเขียนตัวอักษร Calligraphy ด้วย Brush Pen

ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรม การเขียนตัวอักษร Calligraphy ด้วย Brush Pen และปากกาปากตัด โดย วิทยากรพิเศษจากกลุ่มเซียมไท้ อาจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ 
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 9.00-16.00 
ห้องกระจะชั้น 3 อาคาร12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธบ.
ค่าลงทะเบียน 3500 บาท
-Certificate ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
-Brush Pen (1ด้าม)
-ปากกาปากตัด 3.5 (1ด้าม)
-ปากกาปากตัด 5.0 (1ด้าม)
-แบบฝึกหัด
-กระดาษตารางกริดสำหรับฝึกเขียน
-พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง