โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น : NEC

รายละเอียดของโครงการ

 1. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
 2. รับจำนวนจำกัด  เหมาะสำหรับนักออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ ผู้ประกอบการทางธุรกิจ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น และผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมแฟชั่น 4.0
 3. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม
 4. สถานที่ : ห้องอบรมชั้น 3 ห้อง 12307 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 หัวข้อการอบรมจากวิทยากรชื่อดัง ดังนี้

1. “รู้ทันอุตสาหกรรมแฟชั่น 4.0”

 โดย  คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย วิทยากรสุดพิเศษ ประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปีในโลกอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 9.00-12.00น.  / วันที่ 4 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น.

เนื้อหาการอบรม :

 1. แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่น4.0
 2. รู้ทันตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยยุค 4.0 และตลาดสากล
 3. กรณีศึกษาและแชร์ประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่ผ่านมากกว่า 30 ปี

 

2. “เทรนด์โลกและพฤติกรรมผู้บริโภค 4.0”

ผศ.ดร.ภิญญา เยอร์เกนเซนต์  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 9.00-12.00น.  / วันที่ 4 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น.

เนื้อหาการอบรม :

 1. แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่น4.0
 2. รู้ทันตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยยุค 4.0 และตลาดสากล
 3. กรณีศึกษาและแชร์ประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่ผ่านมากกว่า 30 ปี

 

 

3. “กรณีศึกษา สร้างแบรนด์แฟชั่นอย่างไรให้ยั่งยืนในยุค 4.0”

 โดย  คุณภณ รักสกุลนิตย์และคุณอัฏฐนัน หงษ์มณี

วันที่ 5 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น. /  วันที่ 9 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น.

เนื้อหาการอบรม :

1. กรณีศึกษาตัวอย่างความสำเร็จของแบรนด์สินค้าของท่านตั้งแต่เริ่ม

จนปัจจุบันและแนวทางในอนาคตในยุคอุตสาหกรรม 4.0

2. การสร้างมูลค่าและการเพิ่มมูลค่า ของผลิตภัณฑ์แฟชั่น ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

3. เทคนิคและวิธีการสู่ความสำเร็จและการต่อยอดเพื่อพัฒนายอดขาย

4. ข้อเสนอแนะและปัจจัยที่ควรคำนึงในการสร้างแบรนด์สินค้าในยุค4.0

 

 

 1. INNOVATION”

 โดย  ดร.อัฐวุฒิ จ่างวิทยา

 วันที่ 5 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น./  วันที่ 9 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น.

เนื้อหาการอบรม :

1. ความหมายและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม

2.  การวางกลยุทธ์ทางนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ SMEs

3.  กรณีศึกษาและตัวอย่างการใช้นวัตกรรมกับธุรกิจ SMEs

 

 

 1. “ Branding 4.0 ”

โดย  คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ และคุณณัฐดนัย ปัทมาคม

วันที่ 7 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น. / วันที่ 12 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น.

เนื้อหาการอบรม :

 1. แนวทางการทำธุรกิจแฟชั่น 4.0
 2. การสร้างแบรนด์แฟชั่น

 

 

 1.  “สร้างโจทย์แนวคิดทางแฟชั่น

 โดย  อ.ชนกนันท์ มุกดาพงศธร และอาจารย์ปรุฬลภย์ พฤกษ์โสภี

วันที่ 9 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น. /  วันที่ 12 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น. / 

เนื้อหาการอบรม :

1. การสร้างโจทย์และแนวคิดผลิตภัณฑ์แฟชั่น

2. การสร้างมูลค่าและการเพิ่มมูลค่า ของผลิตภัณฑ์แฟชั่น ด้วยความคิดสร้างสรรค์

3.  Workshop

4. การกำหนดโจทย์แนวคิดผลิตภัณฑ์แฟชั่น

 

 

 1. Successful Start Up tips”

 โดย  โค้ชน้ำใส คุณณภัค ภัคคิโรจน์

วันที่ 9 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น.  / วันที่ 12 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น.

 

เนื้อหาการอบรม :

1. กรณีศึกษายกตัวอย่างแบรนด์หรือธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

2.นวัตกรรมหรือแนวคิดเพื่อพลิกธุรกิจพิชิตความสำเร็จ

3. เทคนิคและวิธีการเพื่อการประสบความสำเร็จได้

 

 1. “Innovation Design and Product Development for Startup 4.0”

โดย  คุณทรงวุฒิ ทองทั่ว / คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

วันที่ 14 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น. /วันที่ 18 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น.

 

เนื้อหาการอบรม :

1. นวัตกรรมทางการออกแบบและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. แนวทางการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแนวคิดใหม่

 

 

 1.  “2 C for Fashion Start up (Cooperate Identity and Creative Packaging)”

 โดย  คุณจุฑาทิพย์ เกตุเทพา จาก Publicis One / อ.ณัฐวดี ศรีคชา

วันที่ 14 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น.  / วันที่ 18 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น.

เนื้อหาการอบรม :

1.การออกแบบตราสินค้า

2.การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์

3.การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารแบรนด์สินค้า

4.กรณีศึกษาการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ให้เกิดความจดจำโดยใช้CI

 

 

10.บริหารเงินดีมีกำไรแน่นอน

 โดย  คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

วันที่ 16 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น.  /  วันที่ 19 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น.

เนื้อหาการอบรม :

1. การวางแผนด้านการเงินและการลงทุนส าหรับการจัดตั้งธุรกิจ

2. การแบ่งงบประมาณการผลิต การบริหาร การประชาสัมพันธ์

 

11. “กำหนดราคาขายอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค”

 โดย  คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

วันที่ 16 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น. /  วันที่ 19 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น.

เนื้อหาการอบรม :

1. การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า

2. กลยุทธ์การวางตำแหน่งและการกำหนดราคาสินค้า

 

 

12.  “กรณีศึกษา สร้างแบรนด์แฟชั่นอย่างไรให้ยั่งยืนในยุค 4.0”  

โดย  ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ เจ้าของแบรนด์ Zoe Scarf

วันที่ 21 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น. /  วันที่ 25 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น.

เนื้อหาการอบรม :

1.กรณีศึกษาตัวอย่างความสำเร็จของแบรนด์สินค้าตั้งแต่เริ่มจนปัจจุบันและแนวทางในอนาคตในยุคอุตสาหกรรม 4.0

2.การสร้างมูลค่าและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แฟชั่นด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

3.เทคนิคและวิธีการสู่ความสำเร็จและการต่อยอดเพื่อพัฒนายอดขาย

4.ข้อเสนอแนะและปัจจัยที่ควรคำนึงในการสร้างแบรนด์สินค้าในยุค 4.0

 

 

13.เรื่อง เชิงรุก บุกจีน

 โดย  คุณอรอุมา กุลนาค หรือ คุณมด เจ้าของหนังสือดัง “ปล้นคนจีน”

วันที่ 21 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น. /วันที่ 25 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น.

เนื้อหาการอบรม :

1.ขั้นตอนเตรียมการสู่การบุกตลาดจีน

2.ช่องทางในการบุกตลาดจีน

 

14. กราฟฟิคกับธุรกิจ SMEs

 โดย  อ.ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช

วันที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น. / วันที่ 26 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น.

เนื้อหาการอบรม :

  1.ทำกราฟฟิคยังไงให้โดนใจผู้บริโภค

2.สร้างงานกราฟฟิกง่ายๆ ทำได้ด้วยตนเอง

 

15. การจัดร้านแบบ SMEs

 โดย  อ.สืบสาย แสงวชิระภิบาล

วันที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น. / วันที่ 26 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น.

เนื้อหาการอบรม :

1. กรณีศึกษายกตัวอย่างแบรนด์หรือธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนวัตกรรมหรือแนวคิดเพื่อพลิกธุรกิจพิชิตความสำเร็จ

2. เทคนิคและวิธีการเพื่อการประสบความสำเร็จได้แก่การตั้งเป้าหมายการกำหนดเวลาการปฏิบัติงาน และการทวนสอบความสำเร็จ

 

 

16. โลจิสติกส์อุตสาหกรรมแฟชั่น

 โดย  ผศ.ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์

วันที่ 28 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น. / 1 เมษายน 2560  เวลา 9.00-12.00น.

เนื้อหาการอบรม :

1.  การจัดการสินค้าคลัง

2.   การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

 

17. ออกร้านอย่างไรให้ได้ล้าน

 โดย  คุณสราวุธ กลิ่นสุวรรณ

วันที่ 28 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น. / 1 เมษายน 2560  เวลา 13.00-16.00น.

เนื้อหาการอบรม :

1.  การตั้งเป้าหมายของการออกงานแฟร์ทั้งในและต่างประเทศ

2. เทคนิคการขายและการนำเสนอการขาย

3. การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อโกอินเตอร์

 

18. สร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์

 โดย   คุณจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ จาก HUBVISOR Co.,LTD

วันที่ 30 มีนาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น. /  2 เมษายน 2560  เวลา 9.00-12.00น.

เนื้อหาการอบรม :

1.  วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบนสังคมออนไลน์และแนวโน้มการเติบโต

2.  เทคนิคการกระตุ้นการตอบสนองและสร้างแรงกระตุ้นในการซื้อสินค้า

3.  ช่องทางการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียและเวปไซต์

 

 

19. เสริมทัพธุรกิจSMEsด้วยเทคโนโลยีการเงิน

 โดย  คุณวัชรพงษ์ พจนีย์นนท์“

วันที่ 30 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00น. /  2 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00น.

เนื้อหาการอบรม :

- E-banking

- Promptpay

- Fintech for SMEs

- Bitcoin

 

 

20. โมเดลธุรกิจ พิชิตตลาดแฟชั่น

 โดย  อ.พอพงษ์ เอียดละออง

Workshop 5 ครั้ง ได้แก่

 1. 25  เมษายน 2560 หรือ 29 เมษายน 2560
 2. 27 เมษายน 2560  หรือ 30 เมษายน 2560
 3. 2  มีนาคม 2560 หรือ 6มีนาคม 2560
 4. 4 มีนาคม 2560 หรือ 7  มีนาคม 2560
 5. 9 มีนาคม 2560 หรือ  13 มีนาคม 2560

*** ทั้งคอร์ส ราคา 2000 บาท

เนื้อหาการอบรม :

 1. ความหมายและเนื้อหาของโมเดลธุรกิจ
 2. กรณีศึกษา ตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
 3. Workshop และสร้างโมเดลธุรกิจของท่านเอง

 

สนใจสมัครเข้าอบรม