โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

1. ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานของนิตยสาร ELLE โดยนักศึกษาของเราจำนวน 2 ท่านได้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ได้แก่ นายอาทิตย์ ขันธงชัย และน.ส.เสาวลักษณ์ ไชยทิพย์

 

  

2. ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน  ได้เข้าร่วม กับสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์แห่งประเทศไทย (IAIDAC) โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมกับอีก 19 สถาบัน ทำ Workshop ในหัวข้อ “อยู่พอดี”  โดยนักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้

  

             นายอาทิตย์ ขันธงชัย                                           น.ส.เสาวลักษณ์ ไชยทิพย์                                         น.ส.ชญากร นาคโคตร

              ได้รับรางวัลชมเชย                                                 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ                                               ได้รับรางวัลชมเชย

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุมาพร จันทร สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อโครงการ : การออกแบบของแต่งบ้าน Gift & Home 2010
หน่วยงานที่จัด : กรมส่งเสริมการส่งออก
วัน/เดือน/ปี : เมษายน พ.ศ. 2553
สถานที่ : กรมส่งเสริมการส่งออก
ผลการแข่งขัน : ชมเชย
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงศพัศ บัวแก้ว
   

ชื่อ-สกุล : นายบัญชา กลิ่นมาลี
ชื่อโครงการ : การออกแบบของแต่งบ้าน Gift & Home 2010
หน่วยงานที่จัด : กรมส่งเสริมการส่งออก
วัน/เดือน/ปี : เมษายน พ.ศ. 2553
สถานที่ : กรมส่งเสริมการส่งออก
ผลการแข่งขัน : ชมเชย
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงศพัศ บัวแก้ว

  

ชื่อ-สกุล : นายอภิรักษ์ หนูพรหม
ชื่อโครงการ : การออกแบบของแต่งบ้าน Gift & Home 2010
หน่วยงานที่จัด : กรมส่งเสริมการส่งออก
วัน/เดือน/ปี : เมษายน พ.ศ. 2553
สถานที่ : กรมส่งเสริมการส่งออก
ผลการแข่งขัน : เข้ารอบ10คนสุดท้าย
รางวัลที่ได้รับ :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงศพัศ บัวแก้ว

  

ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภการณ์ เพื่อประดิษฐ์
ชื่อโครงการ : การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ Magic Box
หน่วยงานที่จัด : กรมส่งเสริมการส่งออก
วัน/เดือน/ปี : พ.ศ. 2553
สถานที่ : บ.อำพลฟู้ด จำกัด
ผลการแข่งขัน : ชมเชย
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงศพัศ บัวแก้ว

 

   

  

ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริญญา จึงรุ่งสกุล
ชื่อโครงการ : การออกแบบของแต่งบ้าน Gift & Home 2009
หน่วยงานที่จัด : กรมส่งเสริมการส่งออก
วัน/เดือน/ปี : 13-18 ตุลาคม พ.ศ. 2552
สถานที่ : กรมส่งเสริมการส่งออก
ผลการแข่งขัน : เข้ารอบสุดท้าย
รางวัลที่ได้รับ :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงศพัศ บัวแก้ว

  

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุมาพร จันทร
ชื่อโครงการ : การออกแบบของแต่งบ้าน Gift & Home 2009
หน่วยงานที่จัด : กรมส่งเสริมการส่งออก
วัน/เดือน/ปี : 13-18 ตุลาคม พ.ศ. 2552
สถานที่ : กรมส่งเสริมการส่งออก
ผลการแข่งขัน : ชมเชย
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงศพัศ บัวแก้ว

 

ชื่อ-สกุล : นายวรพงษ์ บูรณกิจยานนท์
ชื่อโครงการ : งาน Interior In trend 2009
หน่วยงานที่จัด : สภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและออกแบบภายใน (IAIDAC)
วัน/เดือน/ปี : กันยายน พ.ศ. 2552
สถานที่ : SIAM PARAGON
ผลการแข่งขัน : อันดับ3
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลอันดับ3
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงศพัศ บัวแก้ว

  

 

ชื่อ-สกุล : นายสัณฐิ ธงชัยและ นายเพียว ธรรมธีระ
ชื่อโครงการ : การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของ Modern Form 2009
หน่วยงานที่จัด : กรมส่งเสริมการส่งออก
วัน/เดือน/ปี : เมษายน พ.ศ. 2553
สถานที่ : Modern Form Showroom CDC
ผลการแข่งขัน : ชมเชย
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงศพัศ บัวแก้ว