โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ "แนวทางการปรับปรุงเชิงพื้นที่และสภาพแวดล้อมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โครงการบริการวิชาการ "แนวทางการปรับปรุงเชิงพื้นที่และสภาพแวดล้อมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บูรณาการเข้ากับวิชา ID 363 การออกแบบลักษณะไทย และรายวิชา GD 359 การออกแบบกราฟิกเพื่องานสิ่งแวดล้อม...โดยความร่วมมือระหว่างนักศึกษาหลักสูตรออกแบบภายใน และหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560