โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

รางวัลโทรทัศน์ทองคำด้านเพลงละครดีเด่น จัดโดย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

นางสาวกนกวรรณ  อินทรพัฒน์  นักศึกษาสาชาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์