โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัลในการประกวด โครงการออกแบบสร้างสรรค์บรจุภัณฑ์ชุมชนสู่สากล

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัลในการประกวด โครงการออกแบบสร้างสรรค์บรจุภัณฑ์ชุมชนสู่สากล