โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตร

  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก

  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน

  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น