โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ติดต่อคณะ

ที่อยู่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 12 ชั้น 4) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 680
โทรสาร 02-580-0059

การติดต่อบุคลากรและหน่วยงานภายใน

บุคลากร / หน่วยงาน
เบอร์ภายใน
คณบดี
697
ทีปรึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
698
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
758
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
759
ผู้ช่วยคณบดี
782
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
783
เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์
679
เจ้าหน้าที่ธุรการ
680
ภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
770
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
771
ภาควิชาการออกแบบภายใน
772
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบภายใน
773
ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
774
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
775
ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
776
หมวดวิชาพื้นฐานทางศิลปะ
777
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
781