โลโก้คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

เกี่ยวกับคณะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทางด้านวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) และศิลปประยุกต์ (Applied Arts) ใน 4 สาขาวิชาเฉพาะทาง คือ สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน และสาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น อีกทั้งยังได้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางศิลปะ เพื่อปูพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้ามาเรียน และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ต่อยอดในสาขาวิชาเฉพาะด้านต่อไป

คณาจารย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานในตลาดวิชาชีพเฉพาะทางที่รู้จริง ปฏิบัติจริงสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และมีความเจนจัดในวงการวิชาชีพเฉพาะทางนักศึกษา ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีชื่อเสียงระดับชาติอย่างต่อเนื่อง คณะฯได้จัด

อาจารย์ที่ปรึกษาที่เชียวชาญเฉพาะทางไว้คอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในโอกาสต่างๆ เช่น การส่งผลงานเข้าประกวด การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ การทำศิลปนิพนธ์ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา คณะฯได้เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คิดริเริ่มและดัดแปลง ปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ สามารถประยุกต์ความรู้เชิงศิลป์กับการประกอบธุรกิจ ได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

ปรัชญา

Think Creatively, Work Skillfully คิดอย่างสร้างสรรค์, ทำงานอย่างมีทักษะ

ปณิธาน

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์ผนวกกับความรู้ทางธุรกิจ

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่นักศึกษาพึงมี

    1.  มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม
    2.  เป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

จุดเน้น

พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ดี ประกอบกับมีความสามารถในการที่จะผนวกความรู้ด้านธุรกิจให้เข้ากับการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ได้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งหวังที่จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้สะสม กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทำงานอย่างมีทักษะ และการครองตนเพื่อรักษาไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม สมคุณค่าการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Reuse-Recycle

  • Basic not Basic

  • Sketch book

แนวทางประกอบอาชีพ

  • ศิลปิน นักแสดง ผู้กำกับเวที ผู้กำกับการแสดง นักเขียนบทละคร สคริบท์ไรเตอร์ พิธีกร นักออกแบบการแสดง นักออกแบบแสง นักออกแบบฉากและเวที
  • นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบสื่อโฆษณา นักออกแบบแอนิเมชั่น นักออกแบบตัวอักษร นักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบอัตลักษณ์องค์กร นักออกแบบคาแรคเตอร์ รีทัชเชอร์ ครีเอทีฟดีไซเนอร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์
  • นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบและจัดแสง นักวางแผนและออกแบบจัดพื้นที่ นักออกแบบสวน นักออกแบบนิทรรศการ นักออกแบบดิสเพลย์
  • นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม นักออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบกระเป๋าและรองเท้า ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น สไตลิสแฟชั่น