โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 34 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะ 40 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
Holistic Development for Quality of Life
3(2-2-4)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 123 ไทยศึกษา
Thai Studies
3(3-0-6)
GE 124 ภูมิปัญญาไทย
Thai Folk Wisdom
3(3-0-6)
GE 131 อารยธรรมโลก
World Civilization
3(3-0-6)
GE 134 การคิดเชิงวิจารณณาณและสร้างสรรค์
Critical and Creative Thinking
3(3-0-6)
PE 131 มนุษยสัมพันธ์สำหรับวิศวกร
Human Relations for Engineers
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
AC 221 หลักการบัญชีขั้นต้น
Introduction to Accounting
3(3-0-6)
BA 101 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
Managing Business for New Entrepreneurs
3(3-0-6)
BA 102 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
Business Analysis and Planning
3(3-0-6)
PE 102 กฎหมายในงานวิศวกรรม
Laws in Engineering Profession
3(3-0-6)
เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 135 มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
Man and Society, Economy, and Politics
3(3-0-6)
GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
Civic Education
3(2-2-6)
GE 140 ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community
3(3-0-6)
GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน
Public Mild for Community
3(3-0-6)
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Everyday Life
3(3-0-6)
PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Quality of Life through Sufficiency Economy Philosophy
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
PE 105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Fundamental Mathematics 3(3-0-6)
PE 121 ฟิสิกส์วิศวกรรม
Fundamental Skills for Computer Engineering
3(2-3-6)
  • กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA010 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
Remedial English
0(3-2-6)
LA101 ภาษาอังกฤษ
1English 1
3(3-2-6)
LA102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3(3-2-6)
LA 251 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร
English for Engineers
3(2-2-6)
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 34 หน่วยกิต
สัมมนาวิชาชีพวิศกรรม
Seminar in Engineering
1(1-0-3)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเชิงวิศวกรรม
Computer and Information for Engineering
3(2-3-4)
หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-3-4)
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
Basic Engineering Workshop
2(1-3-2)
ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
Probability and Engineering Statistics
3(3-0-6)
การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3(2-3-4)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3(3-0-6)
การจัดการดำเนินงานเบื้องต้น
Introduction to Operation Management
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับวิศวกร
Advanced English for Engineers
3(2-2-6)
โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1
Engineering Project for Management and Logistics 1
1(0-3-6)
โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2
Engineering Project for Management and Logistics 2
3(0-9-6)
การฝึกงานทางวิศวกรรม
Engineering Internship
3(0-300-0)
  • กลุ่มวิชาเฉพาะ 40 หน่วยกิต
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
3(3-0-6)
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility Study
3(3-0-6)
การวิจัยการดำเนินงาน
Operation Research
3(3-0-6)
การศึกษาการทำงาน
Work Study
3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)
การบริหารสินค้าคงคลังและออกแบบคลังสินค้า
Inventory Management and Warehouse Design
3(3-0-6)
การขนส่งและการกระจายสินค้า
Transportation and Distribution
3(3-0-6)
การบริหารโครงการวิศวกรรม
Engineering Project Management
3(3-0-6)
การวางแผนทรัพยากรองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ
Enterprise Resource Planning and Business Process
3(2-3-6)
การควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร
Total Quality Managment
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนการผลิตและบริการ
Production and Service Cost Analysis
3(3-0-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
Engineering Management and Logistics Laboratory
1(0-3-2)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และพิธีการศุลกากร
Laws Relating to Logistics and Customs Clearance
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 18 หน่วยกิต
วิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3(3-0-6)
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
Statistical Quality Control
3(3-0-6)
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3(3-0-6)
การออกแบบโรงงานและระบบอำนวยความสะดวก
Industrial Plant and Facility Design
1(0-3-0)
วิศวกรรมซ่อมบำรุง
Maintenance Engineering
1(0-3-0)
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Psychology
3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์กร
Organizational Behavior
3(3-0-6)
การจัดการโรงงานและการผลิต
Factory Management and Production
1(0-3-0)
การยศาสตร์
Ergonomics
3(3-0-6)
การออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงาน
Design of Working Environment
3(3-0-6)
การขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์
Material Handling and Packaging
3(3-0-6)
โลจิสติส์และการผลิตแบบกระบวนการ
Logistics and Process Manufacturing
3(3-0-6)
การบริหารแบบลีน
Lean Management
3(3-0-6)
การบริหารแบบลีน
Lean Management
3(3-0-6)
การบริหารการจัดซื้อและการออกแบบ
Purchasing Management and Design
3(3-0-6)
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodel Transportation
3(3-0-6)
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design
3(2-3-4)
การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
Product Prototyping
3(2-3-4)
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
Customer Relationship Management
3(3-0-6)
การผลิตและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
Manufacturing and Logistics in Agricultural and Food Industry
3(3-0-6)
การผลิตแบบอัตโนมัติ
Automation Manufacturing
3(3-0-6)
การประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุน
Energy Efficiency to Reduce Cost
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
Special Topics in Management and Logistics Engineering
3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
Selected Topics in Management and Logistics Engineering
3(3-0-6)
สหกิจศึกษา
Co-Operative Education
6(0-600-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้