โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 38 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะ 49 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
GE 139 องค์รวมแห่งชีวิต
Holistic Approaches to Life
1(1-1-2)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE121 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
Man and Reasoning
3(3-0-6)
GE122 ปรัชญากับชีวิต
Philosophy and Life
3(3-0-6)
GE123 ไทยศึกษา
Thai Studies
3(3-0-6)
GE124 ภูมิปัญญาไทย
Thai Folk Wisdom
3(3-0-6)
GE131 อารยธรรมโลก
World Civilization
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
BA 101 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
Managing Business for New Entrepreneur
3(3-0-6)
เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
BA102 หลักการบัญชีขั้นต้น
Introduction to Accounting
3(3-0-6)
GE125 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
Managing Business for New Entrepreneurs
3(3-0-6)
GE126 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
Business Analysis and Planning
3(3-0-6)
GE137 กฎหมายในงานวิศวกรรม
Laws in Engineering Profession
3(3-0-6)
LW102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to the Study of Laws
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
EP 101 พิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Technology and Innovation Perspective
3(3-0-6)
EP 102 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
3(3-0-6)
EP 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
Introduction to Computer
3(2-3-6)
  • กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
LA010 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
Remedial English
0(3-2-6)
LA101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3(3-2-6)
LA102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3(3-2-6)
LA 219 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
English for Specific Purposes 1
3(3-2-6)
LA 220 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
English for Specific Purposes 2
3(2-2-6)
หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 38 หน่วยกิต
การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-3-4)
เคมี
Chemistry
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
1(0-3-2)
ปฏิบัติการฝึกฝีมือช่าง
Workshop
2(1-3-2)
ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
Probability and Engineering Statistics
3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3(3-0-6)
การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3(2-3-4)
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamentals Mathematics
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mathematics 1
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mathematics 2
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2
Physics 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Physics Laboratory 1
1(0-3-2)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
Physics Laboratory 2
1(0-3-2)
  • กลุ่มวิชาแกน 49 หน่วยกิต
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
3(3-0-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Laboratory
1(0-3-2)
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3(3-0-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
1(0-3-2)
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
Statistical Quality Control
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3(3-0-6)
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3(3-0-6)
การออกแบบโรงงานและระบบอำนวยความสะดวก
Industrial Plant and Facilities Design
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการทำงบประมาณ
Industrial Cost Analysis and Budgeting
3(3-0-6)
วิศวกรรมซ่อมบำรุง
Maintenance Engineering
3(3-0-6)
การวิจัยการดำเนินงาน
Operations Research
3(3-0-6)
การศึกษาการทำงาน
Work Study
3(3-0-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Laboratory
1(0-3-2)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพชั้นสูง
Advanced Quality Management
3(3-0-6)
การฝึกงานทางวิศวกรรม
Engineering Internships
240 ชั่วโมงปฏิบัติงาน
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
Industrial Engineering Projects 1
1(0-3-6)
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
Industrial Engineering Projects 2
3(0-9-6)
  • กลุ่มวิชาเลือก 24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
การจัดการวิศวกรรม
Engineering Management
3(3-0-6)
การจัดการโครงการอุตสาหกรรม
Industrial Project Management
3(3-0-6)
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม
Industrial Project Feasibility Study
3(3-0-6)
วิศวกรรมคุณค่า
EValue Engineering
3(3-0-6)
การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Information System
3(3-0-6)
การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร
Coordination and Communication
3(3-0-6)
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Psychology
3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์กร
Organizational Behavior
3(3-0-6)
การจัดการโรงงานและการผลิต
Factory Management and Production
1(0-3-0)
ต้นทุนวงจรชีวิต
Life Cycle Cost
3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม
Human Relation in Industry
3(3-0-6)
การบริหารองค์กรในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง
Management in Advanced Manufacturing
Organizational Technology Environment
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหการ
Special Topics in Industrial Management Engineering
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมเครื่องมือ
Tools Engineering
3(3-0-6)
การจัดการวัสดุ
Materials Management
3(3-0-6)
ระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น
Flexible Automation System
3(3-0-6)
วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์
Packaging Engineering
3(3-0-6)
กการออกแบบระบบการผลิต
Manufacturing System Design
3(3-0-6)
วิศวกรรมเครื่องมือวัด
Engineering Instrumentation
3(3-0-6)
ระบบการขนถ่ายวัสดุ
Materials Handling System
3(3-0-6)
การหาจุดที่เหมาะสมทางวิศวกรรม
Engineering Optimization
3(3-0-6)
ระบบการผลิตแบบลีน
Lean Manufacturing System
3(3-0-6)
การจำลองระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์
Computer System Simulation
3(3-0-6)
การยศาสตร์
Ergonomics
3(3-0-6)
การออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงาน
Design of Working Environment
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต
Special Topics in Production Engineering
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิศวกรรมโลจิสติกส์
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
3(3-0-6)
กฎหมายการค้าและพิธีการทางศุลกากรระหว่างประเทศ
Law of International Trade and Customs
3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Basic Logistics and Supply Chain
3(3-0-6)
การออกแบบระบบคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
Warehouse System and Product Distribution Design
3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์โซ่อุปทานและการดำเนินงานสากล
Global Operations and Supply Chain Strategy
3(3-0-6)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
Logistics Information Technology System
3(3-0-6)
การสร้างตัวแบบโซ่อุปทานส่วนโลจิสติกส์
Logistics Supply Chain Modeling
3(3-0-6)
ระบบงานบริการและการผลิตแบบสุ่มเกิด
Stochastic Manufacturing and Service Systems
3(3-0-6)
การบริหารความสัมพันธ์ผู้ส่งมอบ
Supplier Relationship Management
3(3-0-6)
การออกแบบระบบการขนส่งสำหรับโลจิสติกส์
Transportation System Design for Logistics
3(3-0-6)
การจัดการการค้าปลีก
Retail Management
3(3-0-6)
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
Customer Relationship Management
3(3-0-6)
การจัดการการจัดซื้อ
Purchasing Management
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Special Topics in Logistics Engineering
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิศวกรรมพลังงาน
การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
Energy Management in Industry
3(3-0-6)
จิตสำนึกด้านพลังงาน
Energy Recognition
3(3-0-6)
ระบบปรับอากาศและการทำความเย็น
Air-Conditioning System and Refrigeration
3(3-0-6)
พลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy
3(3-0-6)
การวัดและเครื่องมือวัดด้านพลังงาน
Energy Measurement and Instruments
3(3-0-6)
วิศวกรรมระบบพลังงานยั่งยืน
Sustainable Energy Systems Engineering
3(3-0-6)
วิศวกรรมโรงผลิตกำลัง
Power Plant Engineering
3(3-0-6)
การจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Management in Buildings
3(3-0-6)
การวางแผนและนโยบายพลังงาน
Energy Planning and Policy
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน
Special Topics in Energy Engineering
3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้