โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
111
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
35
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
37
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะ
39
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 1 รายวิชา 1 หน่วยกิต
องค์รวมแห่งชีวิต
Holistic Approaches to Life
1(1-1-2)
เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
Man and Reasoning
3(3-0-6)
ปรัชญากับชีวิต
Philosophy and Life
3(3-0-6)
ไทยศึกษา
Thai Studies
3(3-0-6)
ภูมิปัญญาไทย
Thai Folk Wisdom
3(3-0-6)
อารยธรรมโลก
World Civilization
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
Managing Business for New EntrEPPreneur
3(3-0-6)
เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
Business Analysis and Planning
3(3-0-6)
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
Politics, Economy, and Society
3(3-0-6)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for Quality of Life
3(3-0-6)
ธุรกิจชุมชนศึกษา
Community Business Study
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to the Study of Laws
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
พิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Technology and Innovation Perspective
3(3-0-6)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Introduction to Computer
3(2-3-4)
  • กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
Remedial English
- (3-2-6)
ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3(3-2-6)
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3(3-2-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
English for Specific Purposes 1
3(2-2-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
English for Specific Purposes 2
3(2-2-6)
หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 35 หน่วยกิต
การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-3-4)
เคมี
Chemistry
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
1(0-3-0)
ปฏิบัติการฝึกฝีมือช่าง
Workshop
2(1-3-2)
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3(3-0-6)
การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3(2-2-4)
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mathematics 1
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mathematics 2
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2
Physics 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Physics Laboratory 1
1(0-3-0)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
Physics Laboratory 2
1(0-3-0)
  • กลุ่มวิชาแกน 37 หน่วยกิต
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuits Analysis 1
3(3-0-6)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
Electric Circuits Analysis 2
3(3-0-6)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3(3-0-6)
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Measurements and Instrumentation
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3(3-0-6)
วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์
Digital Circuits and Micro-controllers
3(3-0-6)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Engineering
3(3-0-6)
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
1(0-3-0)
ปฏิบัติการระบบควบคุมและการวัด
Measurement and Control System Laboratory
1(0-3-0)
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์
Digital Circuits and Micro-controllers Laboratory
1(0-3-0)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Engineering Laboratory
1(0-3-0)
ระบบควบคุม
Control Systems
3(3-0-6)
ความรู้สู่การปฏิบัติวิศวกรรม
Practical Engineering
1(0-3-3)
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Seminar
1(0-3-0)
การฝึกงานทางวิศวกรรม
Engineering Practice
300 ชั่วโมงปฏิบัติงาน
เตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Project Prepparation
1(0-3-6)
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Project
3(0-9-6)
อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาเฉพาะ 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง บังคับ 33 หน่วยกิต เลือก 6 หน่วยกิต
บังคับ 33 หน่วยกิต
การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1
Electromechanical Energy Conversion 1
3(3-0-6)
การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 2
Electromechanical Energy Conversion 2
3(3-0-6)
การผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้ากำลัง
Electrical Power Generation, Transmissions and Distribution
3(3-0-6)
การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electrical Power System Analysis
3(3-0-6)
หลักการระบบสื่อสาร
Communication Systems
3(3-0-6)
ปฏิบัติการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1
Electromechanical Energy Conversion Laboratory 1
1(0-3-0)
ปฏิบัติการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 2
Electromechanical Energy Conversion Laboratory 2
1(0-3-0)
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronic
3(3-0-6)
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power Systems Protection
3(3-0-6)
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
Electrical Power System Laboratory
1(0-3-0)
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
3(3-0-6)
โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
Power Plant and Substation
3(3-0-6)
เลือก 6 หน่วยกิต
การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า
Electric Drives
3(3-0-6)
วิศวกรรมแสงสว่าง
Illumination Engineering
3(3-0-6)
หัวข้อศึกษาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1
Seclected Topics in Electrical Power Engineering 1
3(3-0-6)
หัวข้อศึกษาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2
Seclected Topics in Electrical Power Engineering 2
3(3-0-6)
การออกแบบและบำรุงรักษาลานไกไฟฟ้า
Design and Maintenance of Switchyard
3(3-0-6)
วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์
Applied Electrical Engineering
3(3-0-6)
การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี
Sequence Control and PCL
3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร
Electrical Systems and Signal Systems in Building
3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
Probability and Engineering Statistics
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาไฟฟ้าสื่อสาร บังคับ 30 หน่วยกิต เลือก 9 หน่วยกิต
บังคับ 30 หน่วยกิต
หลักการระบบสื่อสาร
Principles of Communication Systems
3(3-0-6)
เครือข่ายสื่อสารและสายนำสัญญาณ
Communication Networks and Transmission Lines
3(3-0-6)
ปฏิบัติการการสื่อสาร 1
Communication Laboratory 1
1(0-3-0)
ปฏิบัติการการสื่อสาร 2
Communication Laboratory 2
1(0-3-0)
ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communications and Computer Networks Laboratory
1(0-3-0)
ระบบสื่อสารดิจิทัล
Digital Communication Systems
3(3-0-6)
วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
3(3-0-6)
วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
3(3-0-6)
การประมวลสัญญาณดิจิทัลและการประยุกต์
Digital Processing and Applications
3(3-0-6)
ระบบสื่อสารด้วยแสง
Optical Communication Systems
3(3-0-6)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communications and Networks
3(0-3-0)
การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
Radio Wave Propagation
3(3-0-6)
เลือก 9 หน่วยกิต
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
Mobile Communication Systems
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและการออกแบบ
Communication Electronics and Design
3(3-0-6)
ระบบสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communication Systems
3(3-0-6)
ระบบเรดาร
์Radar Systems
3(3-0-6)
ระบบโทรคมนาคม
Telecommunication Systems
3(3-0-6)
ทฤษฎีเข้ารหัสและข่าวสาร
Coding and Information Theory
3(3-0-6)
การออกแบบและการจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม
Telecommunications Network Design and Management
3(3-0-6)
หัวข้อศึกษาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
Selected Topics in Telecommunications Engineering
3(3-0-6)
ระบบเครือข่ายไร้สาย
Wireless Network Systems
3(3-0-6)
ความปลอดภัยของระบบไร้สาย
Security of Wireless Systems
3(3-0-6)
การสื่อสารแถบกว้าง
Broadband Communications
3(3-0-6)
การประมวลสัญญาณภาพดิจิทัลและการประยุกต์
Digital Image Processing and Applications
3(3-0-6)
EP 353
การประมวลสัญญาณดิจิทัลของสัญญาณเสียง
Digital Processing of Speech Signals
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาไฟฟ้าแมคคาทรอนิกส์ บังคับ 30 หน่วยกิต เลือก 9 หน่วยกิต
บังคับ 30 หน่วยกิต
การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1
Electromechanical Energy Conversion 1
3(3-0-6)
การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 2
Electromechanical Energy Conversion 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1
Electromechanical Energy Conversion Laboratory 1
1(0-3-0)
การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า
Electric Drives
3(3-0-6)
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3(3-0-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 1
Mechatronics Engineering Laboratory 1
1(0-3-0)
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 2
Mechatronics Engineering Laboratory 2
1(0-3-0)
การออกแบบเครื่องกล
Machines Design
3(3-0-6)
แมคคาทรอนิกส์และการควบคุมดิจิทัล
Mechatronic and Digital Control
3(3-0-6)
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3(3-0-6)
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3(3-0-6)
การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี
Sequence Control and PLC
3(3-0-6)
การประมวลสัญญาณดิจิทัลและการประยุกต์
Digital Signal Processing and Applications
3(3-0-6)
การประมวลสัญญาณภาพดิจิทัลและการประยุกต์
Digital Image Processing and Application
3(3-0-6)
ทฤษฎีระบบควบคุมเชิงเส้น
Linear Control System Theory
3(3-0-6)
การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Application
3(3-0-6)
แบบจำลองระบบแมคคาทรอนิกส์และการจำลองแบบคอมพิวเตอร์ Mechatronics System Modeling and Computer Simulation
(3-0-6)
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Industrial Robotics
3(3-0-6)
ระบบฝังตัว
Embedded System
3(3-0-6)
โครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี
Artifcial Neural Networks and Fuzzy Systems
3(3-0-6)
ระบบควบคุมแบบชาญฉลาด
Intelligent Control Systems
3(3-0-6)
ระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น
Flexible Automation Systems
3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้