โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
Holistic Development for Quality of Life
3(2-2-4)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 123 ไทยศึกษา
Thai Studies
3(3-0-6)
GE 131 อารยธรรมโลก
World Civilization
3(3-0-6)
GE 134 การคิดเชิงวิจารณณาณและสร้างสรรค์
Critical and Creative Thinking
3(3-0-6)
PE 131 มนุษยสัมพันธ์สำหรับวิศวกร
Human Relations for Engineers
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
PE 102 กฎหมายในงานวิศวกรรม
Laws in Engineering Profession
3(3-0-6)
เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
BA 101 การจัดการเชิงธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
Managing Business for New Entrepreneur
3(3-0-6)
BA 102 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
Business Analysis and Planning
3(3-0-6)
GE 135 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน
Public Mild for Community
3(3-0-6)
GE 138 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Everyday Life
3(3-0-6)
GE 140 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Quality of Life through Sufficiency Economy Philosophy
3(3-0-6)
GE 147

จิตสาธารณะเพื่อชุมชน

Public Mind for Community

3(3-0-6)
PA 101

คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Quality of Life through Sufficiency Economy Philosophy

3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
PE 105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Fundamental Mathematics 3(3-0-6)
PE 121 ฟิสิกส์วิศวกรรม
Fundamental Skills for Computer Engineering
3(2-3-6)
  • กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA010 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
Remedial English
0(3-2-6)
LA101 ภาษาอังกฤษ
1English 1
3(3-2-6)
LA102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3(3-2-6)
LA 251 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร
English for Engineers
3(2-2-6)
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 39 หน่วยกิต
      แกนวิศวกรรม 18 หน่วยกิต
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องกล
Electrical and Mechanical Engineering Laboratory
1(0-3-0)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเชิงวิศวกรรม
Computer and Information for Engineering
3(2-3-4)
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
Basic Engineering Workshop
2(1-3-2)
การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3(2-3-4)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3(3-0-6)
การเตรียมทักษะวิศวกรรม
Preparation for Engineering Skills
0(3-3-3)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับวิศวกร
Advanced English for Engineers
3(2-2-6)
      แกนธุรกิจ 21 หน่วยกิต
การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ
Introduction to Accounting for Entrepreneurs
3(3-0-6)
การภาษีอากร
Taxation
3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ
Business Finance
3(3-0-6)
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3(3-0-6)
หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6)
การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาเอก 39 หน่วยกิต
การบริหารการขายเชิงวิศวกรรม
Sale Engineering Management
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจวิศวกรรม
Analysis and Developdment of Engineering Business Plan
3(3-0-6)
การบริหารโครงการทางธุรกิจวิศวกรรม
Engineering Business Project Management
3(3-0-6)
สถิติและวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม
Statistics and Research in Engineering Business
3(3-0-6)
การจัดการงานจัดหาสำหรับธุรกิจวิศวกรรม
Procurement Management for Engineering Business
3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product design and development
3(3-0-6)
การจำลองสถานการณ์สำหรับธุรกิจวิศวกรรม
Simulation for Engineering Business
3(3-0-6)
ฝึกงานทางธุรกิจวิศวกรรม
Engineering Business Internships
3(240 ชั่วโมง)
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม
Engineering Business Management Seminar
3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนการผลิตและบริการ
Production and Service Cost Analysis
3(3-0-6)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และพิธีการศุลกากร
Laws Relating to Logistics and Customs Clearance
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต
สหกิจศึกษาทางธุรกิจวิศวกรรม
Co-Operative Education in Engineering Business
6(600 ชั่วโมง)
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้