โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะ 45 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
Holistic Development for Quality of Life
3(2-2-4)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 122 ปรัชญากับชีวิต
Philosophy and Life
3(3-0-6)
GE 123 ไทยศึกษา
Thai Studies
3(3-0-6)
GE 131 อารยธรรมโลก
World Civilization
3(3-0-6)
GE 134 การคิดเชิงวิจารณณาณและสร้างสรรค์
Critical and Creative Thinking
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
BA 101 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
Managing Business for New Entrepreneurs
3(3-0-6)
BA 102 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
Business Analysis and Planning
3(3-0-6)
เลือกเรียน 1 หรือ 2 รายวิชา ให้รวมกับรายวิชาข้างต้นเป็น 9 หน่วยกิต
GE 135 มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
Man and Society, Economy, and Politics
3(3-0-6)
GE136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต
Positive Psychology for Quality of Life
3(3-0-6)
GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
Civic Education
3(2-2-6)
GE 140 ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community
3(3-0-6)
GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน
Public Mild for Community
3(3-0-6)
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Everyday Life
3(3-0-6)
PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Quality of Life through Sufficiency Economy Philosophy
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
MA208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
LA010 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
Remedial English
0(3-2-6)
LA101 ภาษาอังกฤษ
1English 1
3(3-2-6)
LA102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3(3-2-6)
LA219 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 (วิศวกรรมศาสตร์)
English for Specific Purposes 1 (Engineering)
3(2-2-6)
LA220 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 (วิศวกรรมศาสตร์)
English for Specific Purposes 2 (Engineering)
3(2-2-6)
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 30 หน่วยกิต
วิศวกรรมกราฟิกส์
Graphics Engineering
1(0-2-4)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
3(2-3-4)
หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-3-4)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Engineering Mathematics 1
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Mathematics 2
3(3-0-6)
โครงงานวิศวกรรม 1
Engineering Project 1
1(0-3-6)
โครงงานวิศวกรรม 2
Engineering Project 2
3(3-0-9)
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3(3-0-6)
กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
Law and Ethics of Information Technology
3(3-0-6)
ฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental Physics
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental Physics Laboratory
1(0-3-0)
  • กลุ่มวิชาเฉพาะ 45 หน่วยกิต
กรรมวิธีดิจิทัลมีเดีย 2 มิติ
2D Digital Media Process
1(0-3-3)
กรรมวิธีดิจิทัลมีเดีย 3 มิติ
3D Digital Media Process
1(0-3-3)
แอนิเมชันและการประมวลผลตามหลัง
Animation and After Effect Processing
1(0-3-3)
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล
Electronics and Digital Circuits
3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Production Planning and Control
3(2-3-4)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
3(2-3-4)
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture
3(3-0-6)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
Computer Networks and Internet Technology
3(3-0-6)
การโปรแกรมเครือข่าย
Network Programming
3(2-3-4)
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
Computer Interfacing
3(2-3-4)
ระบบปฏิบัติการ
Operating System
3(3-0-6)
การออกแบบและโปรแกรมฐานข้อมูล
Database Design and Programming
3(2-3-4)
การโปรแกรมเว็บ
Web Programming
3(2-3-4)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Computer Graphics
3(2-3-4)
สถาปัตยกรรมและการโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
Architecture and Programming of Mobile Devices
3(2-3-4)
ขั้นตอนวิธีและการโปรแกรมเกม
Game Algorithm Programming
3(2-3-4)
  • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 21 หน่วยกิต
เลือกเรียน 1 รายวิชา
สารนิพนธ์
Independent Study
3(3-0-9)
สหกิจศึกษา
Co-Operative Education in Multimedia Engineering
6(0-600-0)
เลือก 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต หรือ 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต ให้รวมกับรายวิชาข้างต้นครบ 21 หน่วยกิต
สถาปัตยกรรมเว็บและอินเทอร์เน็ต
Web and Internet Architectures
3(3-0-6)
เว็บเชิงโต้ตอบและระบบงานประยุกต์
Interactive Web and Applied Enterprise
3(2-3-4)
การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
Advanced Object-Oriented Programming
3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง
Advanced Computer Graphics
3(2-3-4)
การโปรแกรมแสงเงา
Shader Programming
3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
Computer Animation
3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันขั้นสูง
Advanced Computer Animation
3(2-3-4)
เทคโนโลยีเสมือนจริง
Virtual Reality Technology
3(3-0-6)
การประมวลผลภาพ
Image Processing
3(3-0-6)
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบเคลื่อนที่และไร้สาย
Wireless and Mobile Communications Technologies
3(3-0-6)
การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง
Advanced Mobile Device Programming
3(2-3-4)
เทคนิค 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile 3D Techniques
3(2-3-4)
บริการเสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
Value-Added Services for Mobile Phone
3(3-0-6)
การสร้างเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Game Implementation
3(2-3-4)
ประยุกต์ระบบงานเคลื่อนที่
Applied Mobile Enterprise
3(3-0-6)
การเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Man Mobile Device Interface
3(3-0-6)
วิศวกรรมเกม
Game Engineering
3(2-3-4)
การออกแบบและพัฒนาเกมขั้นสูง
Advanced Game Design and Development
3(2-3-4)
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์
Artificial Intelligence for Computer Games
3(2-3-4)
การสร้างเกมผ่านเว็บ
Web-Based Game Implementation
3(2-3-4)
การโปรแกรมเกมออนไลน์
Online Game Programming
3(2-3-4)
การพัฒนาเครื่องจักรเกม 3 มิติ
3D Game Engine Development
3(2-3-4)
การประมวลผลเสียง
Sound Processing
3(3-0-6)
วิศวกรรมเสียง
Sound Engineering
3(3-0-6)
ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
Information System Security
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม
Special Topic in Multimedia Engineering
63(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม
Selected Topic in Multimedia Engineering
3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้