โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6  หน่วยกิต
            กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 34 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 43 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
Holistic Development for Quality of Life
3(2-2-4)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 122 ปรัชญากับชีวิต
Philosophy and Life
3(3-0-6)
GE 123 ไทยศึกษา
Thai Studies
3(3-0-6)
GE 131 อารยธรรมโลก
World Civilization
3(3-0-6)
GE 134 การคิดเชิงวิจารณณาณและสร้างสรรค์
Critical and Creative Thinking
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
เลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา
BA 101 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
Managing Business for New Entrepreneur
3(3-0-6)
BA 102 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
Business Analysis and Planning
3(3-0-6)
เลือก 1 หรือ 2 รายวิชา ให้รวมกับรายวิชาข้างต้นครบ 9 หน่วยกิต
GE 135 มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
Man and Society, Economy, and Politics
3(3-0-6)
GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต
Positive Psychology for Quality of Life
3(3-0-6)
GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
Civic Education
3(3-0-6)
GE 140 ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community
3(3-0-6)
GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน
Public Mild for Community
3(3-0-6)
PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Quality of Life through Sufficiency Economy Philosophy
3(3-0-6)
LW 103 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Everyday Life
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Fundamental Mathematics 3(3-0-6)
CE 101 ทักษะเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Fundamental Skills for Computer Engineering
3(2-3-6)
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
LA 010 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
Remedial English
0(2-2-6)
LA 101 ภาษาอังกฤษ
1English 1
3(3-2-6)
LA 102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3(3-2-6)
LA 219 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1(วิศวกรรมศาสตร์)
English for Specific Purposes 1 (Engineering)
3(2-2-6)
LA 220 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2(วิศวกรรมศาสตร์)
English for Specific Purposes 2 (Engineering)
3(2-2-6)
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 34 หน่วยกิต
IE 214
การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3(2-3-4)
PH 203
ฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental Physics
3(3-0-6)
PH 213
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental Physics Laboratory
1(0-3-0)
CE 201
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Programming
3(2-3-6)
CE 216
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Principles of Object-Oriented Programming
3(2-3-6)
MA 209
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mathematics 1
3(3-0-6)
IE 204
ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
Probability and Engineering Statistics
3(3-0-6)
CE 214
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
3(3-0-6)
CE 224
วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Electrical Circuits for Computer Engineering
3(3-0-6)
CE 225
วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Electronics Circuits for Computer Engineering
3(3-0-6)
CE 226
ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Electronics Circuits Laboratory for Computer Engineering
1(0-3-0)
CE 395
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Laboratory
1(0-3-6)
CE 498
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Engineering Project 1
1(0-3-6)
CE 499
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Project 2
3(0-9-9)
  • กลุ่มวิชาเฉพาะ 43 หน่วยกิต
วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
LW 391
กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
Law and Ethics of Information Technology
3(3-0-6)
CE 401
การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Practice
0(0-240-0)
วิชาทางฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 14 หน่วยกิต
CE 221
วงจรดิจิทัลสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Digital Circuit for Computer Engineering
3(3-0-6)
CE 222
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Digital Circuit for Computer Engineering Laboratory
1(0-3-0)
CE 327
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architectures
3(3-0-6)
CE 328
ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
Microprocessor and Interface
3(3-0-6)
CE 329
ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
Microprocessor and Interface Laboratory
1(3-0-6)
CE 357
การกำกับดูแลระบบคอมพิวเตอร์
Systems Administration
3(2-3-6)
วิชาทางโปรแกรมและซอฟต์แวร์ 16 หน่วยกิต
CE 215
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
3(2-3-6)
CE 334
การโปรแกรมระบบและระบบปฏิบัติการ
Systems Programming and Operating Systems
3(2-3-6)
CE 341
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3(2-3-6)
CE 354
การออกแบบระบบฐานข้อมูล
Database Systems Design
3(3-0-6)
CE 356
ปฏิบัติการการออกแบบระบบฐานข้อมูล
Database Systems Design Laboratory
1(0-3-6)
CE 305
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information Systems Analysis and Design
3(2-3-6)
วิชาทางระบบสื่อสาร และโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 10 หน่วยกิต
CE 274
การสื่อสารข้อมูล
Data Communication
3(3-0-6)
CE 376
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3(3-0-6)
CE 377
ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks Laboratory
1(3-0-6)
CE 378
ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ
Information Systems Security
3(3-0-6)
  • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
สหกิจและสารนิพนธ์
CE 403
สารนิพนธ์
Independent Study
3(3-0-9)
CE 410
สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Co-Operative Education in Computer Engineering
6(0-600-0)
วิชาทางวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์
CE 315
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
Advanced Computer Architectures
3(3-0-6)
CE 316
วิศวกรรมระบบฝังตัว
Embedded Systems Engineering
3(2-3-6)
CE 317
การประมวลผลแบบขนาน
Parallel Processing
3(3-0-6)
CE 319
ระบบปฏิบัติการเวลาจริง
Real Time Operating Systems
3(2-3-6)
CE 320
เครือข่ายอุปกรณ์รับรู้ไร้สาย
Wireless Sensor Networks
3(3-0-6)
CE 368
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer Systems Engineering
3(3-0-6)
วิชาทางซอฟต์แวร์
CE 302
หัวข้อขั้นสูงด้านระบบฐานข้อมูล
Advanced Topics in Database Systems
3(3-0-6)
CE 306
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Web Applications
3(2-3-6)
CE 308
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application
3(2-3-6)
CE 310
การทำเหมืองข้อมูล
Data Mining
3(3-0-6)
CE 312
สถาปัตยกรรมเชิงการให้บริการ
Service-Oriented Architectures
3(3-0-6)
CE 313
การจัดการโครงการ
Project management
3(3-0-6)
CE 342
การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้
Computer-Human Interface
3(3-0-6)
CE 382
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Computer Graphics
3(3-0-6)
CE 383
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ชั้นสูง
Advanced Computer Graphics
3(3-0-6)
CE 392
กเรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer Engineering
3(3-0-6)
CE 394
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Special Problems in Computer Engineering
3(3-0-6)
วิชาทางวิศวกรรมโครงข่ายสารสนเทศ
CE 323
ความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks Security
3(3-0-6)
CE 324
การออกแบบและจัดการเครือข่าย
Networks Design and Management
3(3-0-6)
CE 326
การโปรแกรมเครือข่าย
Networks Programming
3(2-3-6)
CE 330
เครือข่ายไร้สาย
Wireless Networks
3(3-0-6)
CE 332
การสื่อสารและการคำนวณแบบเคลื่อนที่
Mobile Computing Communication
3(3-0-6)
CE 335
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Internetworking Technology
3(3-0-6)
CE 336
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Internetworking Implementation
3(3-0-6)
CE 339
หัวข้อขั้นสูงด้านการสื่อสารข้อมูล
Advanced Topics in Data Communication
3(3-0-6)
CE 340
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครือข่ายสารสนเทศ
Selected Topics in Computer Engineering
3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชา ดังต่อไปนี้