บุคลากร

  • ผู้บริหาร

  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  • สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม

  • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

  • เจ้าหน้าที่