งานวิจัย

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ


ประจำปี 2557 - 2558

 

เกษตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟาร์มกล้วยไม้

อ.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร, นางสาวสาวิตรี วิไลโรจน์ l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

 

มาย สติ๊กเกอร์ โมบาย แอพพลิเคชั่น

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, นางสาวอะดาว น้องวี l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558
 

แผนที่แบบเสริมความจริง:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, นายพิเชษฐ ปลื้มจิตร l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

 

ระบบสารสนเทศบนเว็บสำหรับรายงานการติดสินบนตำรวจจราจรผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ IOS ด้วย TOR

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ ,นายสิทธิชัย ชุ่มใจ l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

 

การจำลองการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสชนิดกรงกระรอกโดยโปรแกรม MATlab/Simuling

อ.ยุทธนา  จงเจริญ, นายสันติสุข ศิริพันธ์ l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

 

ระบบส่งเสริมการขายประยุกต์ใช้ไอบีคอน

อ.นุชนาถ  สัตย์วินิจ, อ.ทิตยา วีระทอง l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

 

ระบบบริการและติดตามการขนส่งน้ำดื่ม

อ.นุชนาถ  สัตย์วินิจ, นายสุทิวัส เลื่อมใสธรรม l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

 

แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ปกครองในการดูแลลูกวัยอนุบาล

อ.นุชนาถ  สัตย์วินิจ, นายธีรยุทธ ถิ่นน้ำใส l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 20 กรกฏาคม 2558

 

การปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลแรงดันน้ำในท่อประปาแบบเวลาจริงด้วยสถาปัตยกรรม Node.js.

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 8 - 10 กรกฏาคม 2558

 

ระบบการแจ้งเตือนข้อขัดข้องอุปกรณ์ในระบบสื่อสารสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l ECT-Card 2015 ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตรัง l 8 - 10 กรกฏาคม 2558

 

การประยุกต์ใช้ฟัซซีลอจิก เพื่อจัดสรรหน่วยความจำของเวอร์ชวลแมชชีนในการประมวลผลคลาวด์

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ l การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 NCCIT 2015 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หน้า 18-23) l 2 - 3 กรกฏาคม 2558

 

การทำเจซันแคชด้วยโนเอสคิวแอล

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 NCCIT 2015 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หน้า 1,012 - 1,017) l 2 - 3 กรกฏาคม 2558

 

Tor's API on iOS

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l The 12th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2015) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หน้า 267-274) l 2 - 3 กรกฏาคม 2558

 

ระบบศูนย์บริการลุกค้าผ่านเว็บด้วยเทคโนโลยีเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต

ดร.ธนัญ จารุวิทยโกวิท l การประชุมวิชาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ NCCIT ครั้งที่ 11  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หน้า 265-270) l 2 - 3 กรกฏาคม 2558

 

การออกแบบวิธีการประจุแบตเตอรี่แบบกระแสไฟฟ้าคงที่-แรงดันไฟฟ้าคงที่โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ดร.มนฑล นาวงษ์ l งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ l 18 - 20 มิถุนายน 2558

 

The Role of Energy Efficiency in Decarbonizing Thailand's Energy 

ผศ.ดร.อำนาจ  ผดุงศิลป์ l The 7th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology l 18 - 20 มิถุนายน 2558

 

Assessing energy security performance in Thailand user different scenarios and policy implication

ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์ l Energy Procedia 2015 l 20 มิถุนายน 2558

 

การประเมินผลวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยใช้รูบริกซ์

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : ชลบุรี l 27 - 29 พฤษภาคม 2558

 

การเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : ชลบุรี l 27 - 29 พฤษภาคม 2558

 

ห้องเรียนกลับทางในรายวิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อ.รัฐศิลป์  รานอกภานุวัชร์ l การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : ชลบุรี l 27 - 29 พฤษภาคม 2558

 

An Embedded System Control for Hot Air Drying Process Applied in Drying Durian Peel Fiber Particleboards

ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ l The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering : เชียงใหม่ l 17 - 19 ธันวาคม 2557 

 

Lightning Protection Zones in Substation Using Shield Wires

ผศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ l Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS), Volume 4 l กรกฏาคม - ธันวาคม 2557

 

Generation Scheduling in Electrical Power System : A Literature Review

ผศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON 37 l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งตามแนวแกนโรเตอร์สำหรับระบบกังหันขนาดเล็กชนิดวอเตอร์วีล

อ.ยุทธนา จงเจริญ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON 37 l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

 

วิธีประจุแบตเตอรี่ด้วยบัคคอนเวอร์เตอร์สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

อ.มนฑล นาวงษ์ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON 37 l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

 

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดต่อวิดีโอบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสกรณีซ้อนภาพนิ่งลงบนวิดีโอ

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON 37 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หน้า 845-848) l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

 

 

ขั้นตอนวิธีการประมาณรอรถโดยสารประจำทางสำหรับระบบสารสนเทศอัจฉริยะสำหรับการรอรถโดยสารประจำทาง

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON 37 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หน้า 802-812) l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

 

ระบบช่วยผู้นำเที่ยว

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON 37 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หน้า 813-815) l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

 

การบริหารจัดการคิวเพื่อรับประกันคุณภาพการให้บริการของบริการแบบเรียลไทม์ในโครงข่าย LTE

ดร.ธนัญ  จารุวิทยโกวิท l การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 37 เล่มที่ 2  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน้า.631-633) l 19 - 21 พฤศจิกายน 2557

 

การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตผงปรุงรสปลาหมึก กรณีศึกษา ปัญหาการพบสิ่งแปลกปลอม

ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ l การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014 l 30 - 31 ตุลาคม 2557

 

การศึกษาอัตราการใช้เชื้องเพลิงจริงของรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและการศึกษาการลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงด้วยระบบเชื้อเพลิงร่วม

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ l การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014 , Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel : สมุทรปราการ. (Paper ID 208 ,น. 57) l 30 - 31 ตุลาคม 2557

 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดแผ่นฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ l การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014 , Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel : สมุทรปราการ. (Paper ID 208 ,น. 116) l 30 - 31 ตุลาคม 2557

 

การออกแบบพัฒนาเครื่องบรรจุน้ำเพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต : กรณีศึกษา โรงงานผลิตน้ำนมข้าวโพด

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ l การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014 , Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel : สมุทรปราการ. (Paper ID 208 ,น. 118) l 30 - 31 ตุลาคม 2557

 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยใช้หลักควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง : กรณีศึกษาการผลิตขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ l การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE Network Conference 2014 , Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel : สมุทรปราการ. (Paper ID 208 ,น. 119) l 30 - 31 ตุลาคม 2557

 

P.Juk : a Personal Rection Robot

ดร.ณรงค์เดช  กีรติพรานนท์, ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ l IEEE TENCON-2014 l 22 - 25 ตุลาคม 2557

 

การวิเคราะห์กระบวนการอบแห้งแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลืองทุเรียนด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อนร่วมกับระบบสมองกลฝังตัวและระบบประมวลภาพ

ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ l การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 : ขอนแก่น l 15 - 17 ตุลาคม 2557

 

The Fourth IIEEJ International Workshop on Image Electronics and Visual Computing 

อ.ฐิติ  รุ่งเจริญไพศาล l IEVC2014 Timetable l 7 - 10 ตุลาคม 2557

 

Active principal components of  image histogram sets for affine and non-affine aspects

รศ.ดร.บงการ  หอมนาน l Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI, Proceedings of on 2014 International Conference on). Delhi,India l 24 - 25 กันยายน 2557

 

The effect of policy on photovoltaic competitiveness: Analysis on household on-grid application in rural Thailand

ผศ.ดร.อำนาจ  ผดุงศิลป์ l SDEWES2014 l เดือนกันยายน 2557

 

การศึกษาการจัดการโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาบริษัทจิรสินแมชชีนเนอรี่เซอร์วิส จำกัด

ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์ l รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ Proceedings "Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development", มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร : กำแพงเพชร (หน้า 95-99) l 5 สิงหาคม 2557

 

ระบบประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล

ดร.ธนัญ  จารุวิทยโกวิท l การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน้า (หน้า 430-433) l 21 - 23 พฤษภาคม 2557

 

ประจำปี 2556 - 2557

 

Intelligent Traffic Life Control Model in Semi-actuated System

อ.อาทิตย์ บูรณสิงห์ การประชุมวิชาการ 2013 The 2nd Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science, เกาะฮ่องกง ประเทศจีน 19 - 21 ธันวาคม 2557

 

Storm Intensity Prediction using Symbolic Aggregate Approximation (sax) Artificial Neural Network

อ.อาทิตย์ บูรณสิงห์ The 18th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC-2014),: Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen 30 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2557

 

ระบบสารสนเทศบนเว็บสำหรับการรายงานสินบนตำรวจจราจรผ่านโทรศัพท์แอนดรอยด์

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, อ.ยุรนันท์ ฉิมบรรเลง l การประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 2014), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  l 21 - 23 พฤษภาคม 2557

 

ขับไม่โทร : แอปพลิเคชั่นป้องกันการใช้โทรศัพท์เวลาขับรถบนโทรศัพท์แอนดรอยด์

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, อ.ยุรนันท์ ฉิมบรรเลง, นายทวีชัย ตันติวิชาญ l การประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 2014), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา l 21 - 23 พฤษภาคม 2557

 

Program for substation Grouding Design Using Fuzzy Logic

ผศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ l The Second Asian International Conference on Quality Management and Technology Innovation-ACQMT2014 l 17 พฤษภาคม 2557

 

New Method of Setting the Maximum Crowbar Resistance for Doubly-Fed Induction Genereters Under Grid Faults

อ.ยุทธนา จงเจริญ l การประชุมวิชาการนานาชาติ Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication, Information ครั้งที่ 11 (ECTI-CON 2014) จังหวัดนครราชสีมา l 14 - 17 พฤษภาคม 2557

 

การเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชาการโปรแกรมเว็บ

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, อ.ภาคภูมิ มุกดาสนิท การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 , จังหวัดนครนายก 15 - 17 พฤษภาคม 2557

 

การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, อ.ภาคภูมิ มุกดาสนิท l การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 , จังหวัดนครนายก l 15 - 17 พฤษภาคม 2557

 

โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำชมเรื่องรามเกียรติ์บนกำแพงวัดพระแก้ว

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, อ.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์, นายกรกช เพ็งสมบูรณ์, นายวัชรพัฐ เลานวัฒนา, นายประวิทย์ อ่องจรูญ l การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCTI 2014), จังหวัดภูเก็ต 8 - 9 พฤษภาคม 2557

 

การตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์กรณีข้อมูลคลุมเครือ

ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์ l The 5th Conference on Industrial Operation Development 2014 l 9 พฤษภาคม 2557

 

Crowbar Protection for Dopubly - Feed Induction Generators unfer Gid Fanlf

อ.ยุทธนา จงเจริญ l การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON'36),จังหวัดกาญจนบุรี l 11 - 13 ธันวาคม 2556

 

โปรแกรมประยุกต์แจ้งเตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซี่ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON'36),จังหวัดกาญจนบุรี l 11 - 13 ธันวาคม 2556

 

การประมวลความรู้สึกจากสีของรูปภาพบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, นายอาทิตย์ จินดาสวัสดิ์ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON'36),จังหวัดกาญจนบุรี l 11 - 13 ธันวาคม 2556

 

Intermediate Inverse Image Histogram

B.Homnan, W.Benjapolakul CSE 2013 (Proceeding) pp.675-679 IEE online, ICESS Symposium INSPEC AN 14145933 3 - 5 ธันวาคม 2556

 

Storm Intensity Prediction using an Artificial Neural Network

อ.อาทิตย์ บูรณสิงห์ International Conference on "Southease Asain Weather and Climate 2013 (ICSA-WC2013) จังหวัดเชียงใหม่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2556

 

Comparison of the Spatial Resolution with the Histohram Equalization Obligated Linear Function on Structural Pixel Position Scheme

B.Homnan, W.Benjapolakul l ISCIT2013: The 13th International symposium on Communications and Information Technologies, Samui Island, Thailand l 4 - 6 กันยายน 2556

 

Of order-handoffs for hyper-erlang traffics in cellular wireless networks

B.Homnan, W.Benjapolakul ICSEC 2013 (Proceeding) pp.272-275 IEEE online ISBN 978-1-4673-5322-9 4 - 6 กันยายน 2556

 

A Framework for Integrated Energy Systems Infrastructure, and Services Optimization with Visualization and Simulation Platform for Low-carbon Precincts

Phdungsilp, A., Martinac, I., and Ngo, T. International Symposium for Next Generation Infrastructure, Wollongong, Australia.  30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556