แผนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเชิงวิศวกรรม
1
สัมมนาวิชาชีพวิศวกรรม
1
คณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรม
2
หลักการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
การเขียนแบบวิศวกรรม
3
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
2
ฟิสิกส์วิศวกรรม
-
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3
 
เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
 
เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
 
 
 
 
วิชาเลือกเสรี
3
ปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กรรมวิธีการผลิต
3
ภาษอังกฤษ 2
3
การศึกษาการทำงาน
3
การบริหารสินค้าคงคลังและออกแบบคลังสินค้า
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
การขนส่งและการกระจายสินค้า
3
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3
การบริหารโครงการวิศวกรรม
3
กฎหมายในงานวิศวกรรม
3
การวางแผนทรัพยากรองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ
3
ความน่าจะเป็นและสถิติทางวิศวกรรม
3
ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
1
 
 
 
การจัดการการดำเนินงานเบื้องต้น
3
 
ปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1 ( 18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร
3
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
3
การวิจัยดำเนินงาน
3
การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนการผลิตและบริการ
3
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และพิธีการศุลกากร
3
โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1
1
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับวิศวกร
3
 
วิชาเฉพาะเลือก
3
  วิชาเฉพาะเลือก
6
ปีที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
ภาคเรียนที่ 3 (0 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การฝึกงานทางวิศวกรรม (300 ชั่วโมง)
3
ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หลักการบัญชีขั้นต้น
3
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
6
โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2
3
  หรือ
 
 
วิชาเฉพาะเลือก
3
  วิชาเฉพาะเลือก  2 รายวิชา
6
 
วิชาเลือกเสรี
3