แผนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3
การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
เคมี
3
พิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3
ปฏิบัติการเคมี
1
ปฏิบัติการฝึกฝีมือช่าง
2
องค์รวมแห่งชีวิต
1
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3
การเขียนแบบวิศวกรรม
3
ฟิสิกส์ 2
1
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
3
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3
 
เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
ฟิสิกส์ 1
3
 
 
 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
 
 
 
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กรรมวิธีการผลิต
3
วิศวกรรมไฟฟ้า
3
การศึกษาการทำงาน
3
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1
วัสดุวิศวกรรม
3
อุณหพลศาสตร์
3
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3
วิศวกรรมความปลอดภัย
3
การศึกษาการทำงาน
3
กลศาสตร์วิศวกรรม
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3
ภาษาอังกฤษ 2
3

* ในกรณีที่นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษมาก่อน อาจได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นนี้ได้ โดยต้องเข้ารับการทดสอบและได้รับความเป็นชอบจากมหาวิทยาลัย และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นเพิ่มเติมจนครบหน่วยกิตที่ได้รับยกเว้น

 

ปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ( 19 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลศาสตร์ของไหล
3
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1
การจัดการคุณภาพชั้นสูง
3
การวิจัยดำเนินงาน
3
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการทำงบประมาณ
3
การออกแบบโรงงานและระบบอำนวยความสะดวก
3
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
3
  วิชาเฉพาะเลือก
3
  วิชาเฉพาะเลือก 3   วิชาเลือกเสรี 3
ปีที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
ภาคเรียนที่ 3 (0 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การฝึกงานทางวิศวกรรม 240 ชั่วโมง
-
ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 (19 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
3
วิศวกรรมซ่อมบำรุง
3
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1
IE 429 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
3
 
วิชาเฉพาะเลือก 4 รายวิชา
12
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
 
วิชาเลือกเสรี
3
 
วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา 6