แผนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปีที่ 1 แขนงไฟฟ้ากำลัง
ภาคเรียนที่ 1 (16 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (17 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3
พิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3
องค์รวมแห่งชีวิต
1
การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
ปฏิบัติการฝึกฝีมือช่าง
2
เคมี
3
การเขียนแบบวิศวกรรม
3
ปฏิบัติการเคมี
1
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3
ฟิสิกส์ 2
3
ฟิสิกส์ 1
3
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
     
ปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 1 (19 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
3
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
3
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3
ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3
วัสดุวิศวกรรม
3
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1
กลศาสตร์วิศวกรรม
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
ภาษาอังกฤษ 2
3
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3
XXXXX
วิชาเลือกเสรี
3
* ในกรณีที่นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษมาก่อน อาจได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นนี้ได้ โดยต้องเข้ารับการทดสอบและได้รับความเป็นชอบจากมหาวิทยาลัย และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นเพิ่มเติมจนครบหน่วยกิตที่ได้รับยกเว้น
ปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1 ( 20 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
3
ปฏิบัติการระบบควบคุมและการวัด
1
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3
การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 2
3
วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์
3
การออกแบบระบบไฟฟ้า
3
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์
1
ระบบควบคุม
3
การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1
3
ปฏิบัติการแปรสภาพพลังงานไฟฟ้2
1
หลักการระบบสื่อสาร
3
ความรู้สู่การปฏิบัติวิศวกรรม
1
ปฏิบัติการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1
1
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
3
XXXXX
วิชาเลือกเสรี
3
ปีที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
ภาคเรียนที่ 3 (0 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การฝึกงานทางวิศวกรรม
300 ชม.
ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 (20 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้ากำลัง
3
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3
โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
3
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
1
เตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3
  วิชาเฉพาะเลือก
3
อุณหพลศาสตร์
3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
  วิชาเฉพาะเลือก
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
     
ปีที่ 1 แขนงไฟฟ้าสื่อสาร
ภาคเรียนที่ 1 (16 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (17 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3
เคมี
3
องค์รวมแห่งชีวิต
1
ปฏิบัติการเคมี
1
ปฏิบัติการฝึกฝีมือช่าง
2
การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
การเขียนแบบวิศวกรรม
3
พิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
EP402 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3
ฟิสิกส์ 2
3
ฟิสิกส์ 1
3
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1
     
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 (19 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
EP 102
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
3
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
3
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3
ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3
วัสดุวิศวกรรม
3
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1
กลศาสตร์วิศวกรรม
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
LA 102 ภาษาอังกฤษ 2
3
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3
  วิชาเลือกเสรี
3

* ในกรณีที่นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษมาก่อน อาจได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นนี้ได้ โดยต้องเข้ารับการทดสอบและได้รับความเป็นชอบจากมหาวิทยาลัย และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นเพิ่มเติมจนครบหน่วยกิตที่ได้รับยกเว้น

ปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ( 17 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
3
ปฏิบัติการระบบควบคุมและการวัด
1
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3
เครือข่ายสื่อสารและสายนำสัญญาณ
3
วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์
3
ปฏิบัติการการสื่อสาร 2
1
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์
1
วิศกรรมไมโครเวฟ
3
หลักการระบบสื่อสาร
3
การประมวลสัญญาณดิจิทัลและการประยุกต์
3
ปฏิบัติการการสื่อสาร 1
1
ความรู้สู่การปฏิบัติวิศวกรรม
1
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
3
อุณหพลศาสตร์
3
      ระบบควบคุม
3
      ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
3
ปีที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
ภาคเรียนที่ 3 (0 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การฝึกงานทางวิศวกรรม
300 ชม.
ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ปฎิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1
ระบบสื่อสารดิจิทัล
3
วิศวกรรมสายอากาศ
3
ระบบสื่อสารด้วยแสง
3
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3
การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1
  วิชาเฉพาะเลือก 2 วิชา
6
เตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1
     
  วิชาเฉพาะเลือก
3
     
  วิชาเลือกเสรี
3
     
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3