แผนการศึกษา สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 (14 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (16 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LA 010
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
AT 213
การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ
3
PE 103
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเชิงวิศวกรรม
3
ENB 201
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องกล
1
PE 105
คณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรม
3
GE 133
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3
PE 106
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
2
GM 201
องค์การและการจัดการ
3
PE 121
ฟิสิกส์วิศวกรรม
3
PE 108
การเขียนแบบวิศวกรรม
3
PE 200
การเตรียมทักษะวิศวกรรม
-
 
เลือกจากกลุ่มมนุษยศาสตร์
3
 
เลือกจากกลุ่มสังคมศาสตร์
3
 
 
 
ปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BA 203
การภาษีอากร
3
ENB 301
การบริหารการขายเชิงวิศวกรรม
3
FN 201
การเงินธุรกิจ
3
ENB 302
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจวิศวกรรม
3
HR 201
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
ENB 304
สถิติและวิจัยทางธุรกิจวิศวกรรม
3
IM 202
การจัดการการปฏิบัติการ
3
ENB 305
การจัดการงานจัดหาสำหรับธุรกิจวิศวกรรม
3
LA 101
ภาษาอังกฤษ 1
3
LA 102
ภาษาอังกฤษ 2
3
PE 109
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3
MK 201
หลักการตลาด
3
 
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1 ( 18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ENB 306
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3
ENB 303
การบริหารโครงการทางธุรกิจวิศวกรรม
3
ML 207
การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนการผลิตและบริการ
3
ENB 307
การจำลองสถานการณ์สำหรับธุรกิจวิศวกรรม
3
LA 251
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร
3
ML 209
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และพิธีการศุลกากร
3
PE 112
วัสดุวิศวกรรม
3
PE 211
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับวิศวกร
3
ML 201
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3
 
วิชาเลือก/วิชาโท
3
PE 102
กฎหมายในงานวิศวกรรม
3
  วิชาเลือกเสรี
3
ปีที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
ภาคเรียนที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ENB 401
การฝึกงานทางวิศวกรรม 240 ชั่วโมง
3
ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ENB 402
การค้นคว้าอิสระ
3
ENB410

สหกิจศึกษาทางธุรกิจวิศวกรรม

6
ENB 403
สัมมนาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม
3
  หรือ
 
 
วิชาเลือก/วิชาโท  2 วิชา
6
  วิชาเลือก/วิชาโท  2 วิชา
6
 
วิชาเลือกเสรี
3
 
   
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          3