แผนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม

1
ปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE 133
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3
DE 122
กรรมวิธีดิจิทัลมีเดีย 3 มิติ
1
DE 101
วิศวกรรมกราฟิกส์
1
DE 123
หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
DE 111
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
DE 201
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3
DE 121
กรรมวิธีดิจิทัลมีเดีย 2 มิติ
1
DE 211
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล
3
LA 010
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
IE 285
กลศาสตร์วิศวกรรม
3
MA 208
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3
 
วิชาเลือกจากกลุ่มมนุษศาสตร์
3
PH 203
ฟิสิกส์พื้นฐาน
3
 
วิชาเลือกจากกลุ่มสังคมศาสตร์
3
PH 213
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1
 
 
 
ปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 1 (19 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
DE 131
แอนิเมชันและการประมวลตามหลัง
1
DE 203
ภาษอังกฤษ 2
3
DE 202
คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
3
DE313
การบริหารสินค้าคงคลังและออกแบบคลังสินค้า
3
DE 221
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3
DE315
การขนส่งและการกระจายสินค้า
3
DE 222
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3
DE321
การบริหารโครงการวิศวกรรม
3
DE 311
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3
DE351
การวางแผนทรัพยากรองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ
3
DE 312
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3
LA102
ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
3
LA101
ภาษาอังกฤษ 1
3
 
วิชาเลือกเสรี
3
 
ปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1 ( 18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
DE 322
การโปรแกรมเว็บ
3
DE 314
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
3
DE 331
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3
DE 323
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3
DE 341
สถาปัตยกรรมและการโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
3
DE 401
โครงงานวิศวกรรม 1
1
DE 4XX
วิชาเฉพาะเลือก
3
DE 4XX
วิชาเฉพาะเลือก 2 วิชา
6
LA 219
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
3
LA 220
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
3
 
วิชาเลือกจากกลุ่มสังคมศาสตร์
3
  วิชาเลือกเสรี
3
ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BA 102
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
กรณีเลือกสหกิจศึกษา
DE 402
โครงงานวิศวกรรม 2
3
   DE 409 สหกิจศึกษา
6
DE 4XX
วิชาเฉพาะเลือก 2 วิชา
3
กรณีเลือกสารนิพนธ์
LW 391
กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
DE 403
สารนิพนธ์        3
         DE 4XX วิชาเฉพาะเลือก        3