แผนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 
ปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 (16 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CE 101
ทักษะเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3
CE 216
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3
CE 201
วิศวกรรมกราฟิกส์
1
CE 221
วงจรดิจิทัลสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3
GE 133
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
CE 222
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1
LA 010
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
IE 214
การเขียนแบบวิศวกรรม
3
MA 208
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3
MA 209
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3
PH 203
ฟิสิกส์พื้นฐาน
3
 
วิชาเลือกจากกลุ่มมนุษยศาสตร์
3
PH 213
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1
 
วิชาเลือกจากกลุ่มสังคมศาสตร์
3
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (17 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CE 214
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
3
CE 225
วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3
CE 215
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3
CE 226
ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1
CE 224
วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3
CE 274
การสื่อสารข้อมูล
3
CE 327
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3
CE 328
ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
3
LA101
ภาษาอังกฤษ 1
3
CE 329
ปฎิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
1
 
วิชาเลือกจากกลุ่มสังคมศาสตร์
3
CE 341
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3
 
 
 
LA 102
ภาษาอังกฤษ 2
3
 
ปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1 ( 18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CE 305
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3
CE 334
การโปรแกรมระบบและระบบปฏิบัติการ
3
CE 354
การออกแบบระบบฐานข้อมูล
3
CE 357
การกำกับดูแลระบบคอมพิวเตอร์
3
CE 356
ปฎิบัติการการออกแบบระบบฐานข้อมูล
1
CE 378
ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ
3
CE 376
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3
CE 498
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1
CE 377
ปฎิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1
IE 204
ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
3
CE 395
ปฎิบัติการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1
   LA 220 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
3
LA 219
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ1
3
  วิชาเฉพาะเลือก 1 วิชา
3
 
วิชาเลือกเสรี
3
   
 
ปีที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
ภาคเรียนที่ 3 (0 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การฝึกงานทางวิศวกรรม 
-
ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3
หรือ
กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
  วิชาเฉพาะเลือก  2 รายวิชา
6
 
วิชาเฉพาะเลือก 2 วิชา
6
 
   
  วิชาเลือกเสรี       3