กสอ. ร่วมกับ มธบ. จัดโครงการ “การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจอบรมในโครงการ “การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการลูกค้า” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการพัฒนา SMEs และผลักดันให้การส่งเสริม SMEs เป็นวาระแห่งชาติ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้นโยบายแผนงานการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด สามารถประยุกต์ “เครื่องมือการการบริการจัดการเชิงกลยุทธ์” มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  เพื่อมุ่งเน้นการลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญหรือสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในเชิง Creative โดยเน้นการต่อยอดนวัตกรรม กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 5 วัน พร้อมปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ณ สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 11 วัน  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - AEC โดยสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสถานประกอบการละไม่เกิน 5,000 บาท เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สัมมนาเปิดตัวโครงการ 6 กุมภาพันธ์ 2559  เริ่มอบรมวันที่ 11-13 และวันที่ 18-19 ก.พ. 59  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน

 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่

อาจารย์บุญชัย แซ่สิ้ว ภาควิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณเสาวรักษ์ (เบล) เลขานุการ บัณฑิตย์ศึกษา สาขาการจัดการทางวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 742,594, 08-4642-4983,08-1304-2425  โทรสาร 02-9547356

อีเมล์ Bunchai.sae@ dpu.ac.th  , Saowalak.too@dpu.ac.th

 

สามารถดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/rrbMyS