ติดต่อเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 498, 594, 601 
โทรสาร 0-2954-7356 

Facebook  www.facebook.com/engineer.dpu