ศิษย์เก่า

นายเชิดพงษ์ จันทร์สงค์

ศิษย์เก่า วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นที่ 08 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การทำงานปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Excellence Plan and Engineering Co.,Ltd.

วุฒิทางวิศวกรรมไฟฟ้า สามัญวิศวกรไฟฟ้า

 

ประสบการณ์การทำงาน

Bangchak refinery, PQIP Project Power Plant, Petrochemical (PTT) PTTAC AN and MMA Project At (Taiwan country), Samsung Thai engineering Co.,Ltd (Electrical Engineer)

 

ข้อคิดถึงน้องๆ

เกี่ยวกับการเรียน

ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนในห้องเรียนทำความเข้าใจในวิชานั้นๆเข้าให้ถึงแก่นแท้ของวิชาเหล่านั้น ขยันค้นคว้าเพิ่มเติม และปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ในระหว่างศึกษาเล่าเรียน ควรวางเป้าหมายในอนาคตให้ชัดเจน อดทน เพราะการที่จะสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตนั้น เกิดจากการวางแผนและเอาใจใส่ในขณะที่เราเรียนในรั่วมหาวิทยาลัย เมื่อจบแล้วความสำเร็จจากการศึกษาเล่าเรียนในรั่วมหาวิทยาลัยนั้น ก็จะทำให้เกิดก้าวแรกในทางเดินสายวิศวกรไฟฟ้าครับ

เกี่ยวกับการทำงาน

การที่เราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้น สิ่งแรกเกิดจากการวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย เพราะจะทำให้เราเลือกทางเดินเลือกงานที่เรารักและสามารถสร้างกรอบเป้าหมายในหน้าที่การงานได้ชัดเจน  และเมื่อเราได้ทำงานที่เรารัก เราจะชอบที่จะค้นคว้า ความเพียรพยายามก็เกิดขึ้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้เราประสบความสำเร็จในกรอบของงานวิศวกรรมไฟฟ้าได้เร็วกว่าผู้อื่น 

 

ศิษย์เก่า ป.โท วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ที่เป็นนายทหารอีกท่าน คือ พันตรี อภิศักดิ์ บางมณี ประจำ ศูนย์รักษาความปลอดภัย ศรภ.บก.กองทัพไทย ซึ่งท่านจบการศึกษาเมื่อเดือน เมษายน 58 ที่ผ่านมา โดยท่านทำวิจัยพัฒนาระบบจัดการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายแบบฉลาดด้วยมาตรฐาน เปิด WRT

 

 

วันนี้ขออนุญาตแนะนำ 2 นายทหารจากกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ที่เรียนในหลักสูตรปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม หรือ CT ท่านแรกคือ เรือโทไพฑูรย์ พูลสวัสดิ์ (ขวามือ) ซึ่งจบการศึกษาไปแล้ว โดยวิทยานิพนธ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ท่านที่ 2 คือ เรือตรี อภิสิทธิ์ พลท่ากลาง (ซ้ายมือ) เข้าศึกษาหลักสูตร CT ในปีการศึกษา 2558 นี้