ประวัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  
  

  ประวัติโดยย่อ

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เป็นคณะที่ตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในสมัยที่ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร เป็นอธิการบดี คณะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2537 ขณะนั้นเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีคณบดีท่านแรก คือ ดร.อาชอำพล ขัมพานนท์

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา ปริญญาโท 3 สาขาวิชา และปริญญาเอก 1 สาขาวิชา

 
  ทำเนียบคณบดี

รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.อาชอำพล ขัมพานนท์ ปีการศึกษา 2537 - 2540
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล พรหมพิทักษ์ ปีการศึกษา 2541 - 2544
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล  ปีการศึกษา 2545 - 2546
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี โกมลสุทธิ์ ปีการศึกษา 2547 (รักษาการ)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงการ หอมนาน  ปีการศึกษา 2548 - 2549 (รักษาการ)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ ปีการศึกษา 2550 - 2551
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ ปีการศึกษา 2552 - 2554
8. ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ ปีการศึกษา 2555 - 2557
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร ปีการศึกษา 2558 - ปัจจุบัน

 

  ปรัชญา

        เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่นำความรู้ไปทำงานได้จริง มีความรับผิดชอบ มีคุณวุฒิและคุณธรรม เพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ

 

  ปณิธาน

        เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมชั้นนำอันเป็นที่ยอมรับในภาครัฐและเอกชน

 

  จรรยาบรรณ

         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตั้งปณิธานในการผลิตบัณฑิตว่า บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ ในฐานะของอาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่บ่มเพาะขัดเกลาศิษย์ตามปณิธานที่กำหนด หน้าที่สำคัญของอาจารย์ทุกคนคือจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ จึงเห็นสมควรประกาศจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อให้ อาจารย์ได้ถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของศิษย์ ของตัวอาจารย์เอง และสังคมโดยรวม ดังต่อไปนี้

1. จรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2. จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา

ทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและจากการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆนอกห้องเรียน โดยมุ่งเน้นเรื่อง มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความสำรวมทั้งกายและวาจา

มาตรฐานการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาได้อย่างดีที่สุด จึงได้ดำเนินการหลากหลายวิธีได้แก่ การประเมินผู้สอน  การกำหนดให้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบการสอนของอาจารย์ได้ ซึ่งนำมาใช้ในการปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโส ที่มากด้วยประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า คอยกำกับและให้คำชี้แนะการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร

 

  สภาวิศวกร

        เนื่องจากการประกอบอาชีพวิศวกรรมบางสาขามีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สภาวิศวกรจึงได้มีการพิจารณารับรองหลักสูตรที่มีเนื้อหาหลักสูตร คณาจารย์ สถานที่ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการ เป็นไปตามเกณฑ์ หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกร

คลิกเพื่อตรวจสอบหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองจากเว็บไซต์ของสภาวิศวกร

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ระดับสถาบัน) และ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับกลุ่มสาขาวิชา) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2550 ตามหนังสือที่ 038/2552

คลิกเพื่อดูหนังสือรับรองจาก สมศ.

ISO 9001:2008

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ทั้งระบบ ทุกคณะวิชาและทุกหน่วยงานในองค์กร

ปัจจุปัน มหาวิทยาลัยได้ยกระดับระบบบริหารคุณภาพเป็น ISO 9001:2008 โดยได้รับการประเมินจาก Bureau Veritas Certification