หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Management and Logistics Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.Eng. (Management and Logistics Engineering)

คุณสมบัติด้านการศึกษา

 • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

คุณสมบัติอื่นๆ

 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
 • มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโรงงาน และผู้บริหารหน่วยงาน
 • วิศวกรออกแบบระบบงานโลจิสติกส์ วิศวกรวางแผนการผลิต ออกแบบคลังสินค้า
 • วิศวกรควบคุมคุณภาพ
 • วิศวกรออกแบบและวางระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
 • อาจารย์
 • ที่ปรึกษา

อัตราค่าเล่าเรียน

 • สำหรับรายวิชาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยกิตละ 1,700 บาท