หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจวิศวกรรม

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
วศ.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Engineering Business)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.Eng. (Engineering Business)

คุณสมบัติด้านการศึกษา

 • จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
 • จบการศึกษาจาก ปวช. ปวส. ในทุกหลักสูตรทั้งสายบริหารและสายช่าง

คุณสมบัติอื่นๆ

 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
 • มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

ลักษณะงานเมื่อจบการศึกษา

 • นักธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (Business Owner, Startup)
 • วิศวกรฝ่ายขายสินค้าวิศวกรรม (Sales Engineer, Product Manager)
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนางานธุรกิจ (Business Consultance)
 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 • วิศวกรฝ่ายจัดหา (Purchasing Engineer)
 • นักบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Manager)
 • นักวิเคราะห์โครงการลงทุนอุตสาหกรรมในสถาบันการเงิน (Industrial Investment Analyst)
 • วิศวกรต้นทุน (Cost Engineer)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

อัตราค่าเล่าเรียน

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 265,900 บาท
 • สำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ  229,800 บาท

 

***หมายเหตุ หลักสูตร วศบ. ธุรกิจวิศวกรรมนี้เป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ นักศึกษาสามารถยื่นกู้กองทุนกู้ยืม กรอ. หรือ กยศ. ก็ได้