หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม

ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Digital Media and Game System Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.Eng. (Digital Media and Game System Engineering)

คุณสมบัติด้านการศึกษา

 • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

คุณสมบัติอื่นๆ

 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
 • มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แนวทางการประกอบอาชีพ

 

 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรซอฟต์แวร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
 • นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
 • นักออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 • นักออกแบบและพัฒนาสารสนเทศเว็บ
 • นักออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์เกม
 • นักออกแบบและพัฒนาการประยุกต์โทรศัพท์เคลื่อนที่

อัตราค่าเล่าเรียน

 • สำหรับรายวิชาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยกิตละ 1,700 บาท