ห้องปฏิบัติการ

          วิศวกรรมอุตสาหการเป็นวิศวกรรมสาขาที่ครอบคลุมงานกว้างมาก เนื่องจากวิชาที่เรียนมีความหลากหลาย  มีการผสมผสานระหว่างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีรวมกับบริหารและการจัดการ เนื้อหาที่เรียน ได้แก่ วิศวกรรม กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต  การออกแบบโรงงาน  การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  การวิเคราะห์การลงทุน  การวิจัยการดำเนินงาน  วิศวกรรมความปลอดภัย   การบริหารและการจัดการทางอุตสาหกรรม  ทั้งนี้เพื่อการออกแบบการทำงานที่ดี   การลดต้นทุนการผลิต    การลดของเสียให้น้อยลง   การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น การเพิ่มผลกำไรให้กับองค์การ

          ดังนั้นห้องปฏิบัติการจึงนับว่ามีความสำคัญในการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ   มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และมีจำนวนมากเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีห้องปฏิบัติการที่สำคัญได้แก่