หลักสูตร

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(English) : Bachelor of Engineering(Industrial Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(English) : B.Eng (Industrial Engineering)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ การจัดการศึกษาที่ดีเลิศทางวิศวกรรมอุตสาหการสำหรับความมุ่งหวังทางวิชาชีพวิศวกรของนักศึกษา

1.เพื่อผลิตวิศวกร/บัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐาน ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบตลอดจนศึกษาต่อ สาขาวิชาต่างๆใน ระดับสูง

2.เพื่อผลิตวิศวกร/บัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ ในการที่จะทำให้รู้จักนำความรู้แนวคิดหลักการและเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ การปฏิบัติค้นคว้วิชาชีพวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อผลิตวิศวกร/บัณฑิตให้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพทางวิศวกรรมตามแขนงวิชาที่ถนัดและสนใจ 

4.เพื่อผลิตวิศวกร/บัณฑิตให้มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ วิจัย สามารถใช้ความรู้ และประสบการณ์แก้ปัญหาในสังคมตลอดจนการประกอบ อาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี

      
ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตร 4 ปี : สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ จบ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
หลักสูตรเทียบโอน (3 ปี) : สำหรับผู้ที่จบ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขาเทคนิคการผลิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

หลักสูตร 4 ปี

แนวทางในการศึกษาต่อ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ
1. ระดับปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ระดับปรญญาโทในสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาหรือแขนงวิชาที่เรียนตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการสภาวิศวกร ซึ่งจะสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่ต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรม

นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ ในลักษณะการรับปรึกษา การออกแบบติดตั้งวางโครงการต่าง ๆ และยังสามารถใช้ความรู้ไปทางด้านค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ด้วย

รายวิชาที่น่าสนใจ

1. Industrial Plant Design การออกแบบโรงงานและระบบอำนวยความสะดวก
2. Production Planning and Control การวางแผนและควบคุมการผลิต
3. Operations Research การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น
4. Engineering Economy เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
5. Industrial Cost Analysis and Budgeting
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการทำงบประมาณ
6. Computer Simulation Techniques การจำลองระบบทางคอมพิวเตอร์
7. Manufacturing Processes กรรมวิธีการผลิต
8. Maintenance Engineering วิศวกรรมซ่อมบำรุง
9. Statistical Quality Control การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
10. Industrial Project Feasibility Study การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม

อัตราค่าเล่าเรียน

- วิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตละ 1,200 บาท
- วิชาของคณะ หน่วยกิตละ 1,500 บาท