บุคลากร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์

การศึกษา 

 • วศ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • D.Eng. (Industrial Engineering) Asian Institute of Technology, AIT 

ผลงานทางวิชาการ

Rathviboon, S., Tabucanon, M.T., and Sivakumar, M., “Vendor Evaluation System for a Sustainable Supply Chain Management,” International Journal of Logistics and Supply Chain Management Systems, Vol. 3, No. 1, May 2009, p 80-86.

San Rathviboon, PACS Sytem Case Study, Center of Case Method Learning, Office of Higher Education Commission, 2010, http://casemethod.mua.go.th/?q=content%2Fpacs-system

         

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์

การศึกษา

 • วศ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • MS.c. ( Industrial Engineering ), New Jersey Institute of Technology, USA.

 • Ph.D. ( Industrial Engineering ), New Jersey Institute of Technology, USA.

ผลงานทางวิชาการ

" An analytical approach for evaluating and selecting vendors with interdependent performance in a supply chain , International Journal of Integrated Supply Management 2004

“ A quadratic programming approach to the multi – product newsvendor problem with side constraints” European Journal of Operational Research,2007An approach for solving the multi-product newsboy problem, International Journal of Operational Research,2007 

Designing for manufacturing flexibility: a newsvendor approach, International Journal of Industrial and Systems Engineering,2007

การปรับปรุงผลิตผลของกระบวนการเจียรกระจกเทมเปอร์, IE Network Conference,2007

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการวางแผนและจัดตารางแผนการผลิตกรณีศึกษา : โรงงานผลิตกล่องกระดาษ ,IE Network Conference,2007

ดร.สมหญิง งามพรประเสริฐ

การศึกษา

 • วศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานทางวิชาการ

สมหญิง งามพรประเสริฐ, การเพิ่มผลิตภาพการทำงานของบุคลากรด้วยการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน, การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 17-18 ตุลาคม2549.

สมหญิง งามพรประเสริฐ และ สุปราณี คำเอี่ยม, ผลกระทบต่อระบบกล้ามเนื้อและสายตาจากการเล่นอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ในวัยรุ่น, การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 17 - 18 ตุลาคม2549.

สมหญิง งามพรประเสริฐ,การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น:กรณีศึกษาสวนยางจังหวัดชุมพร, การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ประจำปี 2549 วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2549.

สมหญิง งามพรประเสริฐ, กรอบการวิเคราะห์เสนอแนะสำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนวัฎจักรชีวิตของอาคารที่พักอาศัย , การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2547 วันที่ 20-22 ตุลาคม2547.

สมหญิง งามพรประเสริฐ, ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศองค์การในทรรศนะของบุคลากร:กรณีศึกษา", การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 20 - 21 ต.ค. 2548.

สมหญิง งามพรประเสริฐ, ;การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของกระบวนการการผลิตยางพาราแผ่น: กรณีศึกษาของสวนยางจังหวัดชุมพร", การประชุมข่ายงานวิศวกรรม

อุตสาหการประจำปีพุทธศักราช 2548, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 3 - 5 ต.ค. 48.

สมหญิง งามพรประเสริฐ และ ชูเวช ชาญสง่าเวช, ความสัมพันธ์ในด้านลูกโซ่การป้อนชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย:การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีพุทธศักราช 2541, ขอนแก่น.

             อัมพิกา ไกรฤทธิ์ และคณะฯ, "การบริหารการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย",สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, 2541.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา พิทักษ์กุล

การศึกษา

 • วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

ประชุมวิชาการเรื่อง "A Dynamic Programming/Branch-and-Bound Approach in Sequencing Jobs on a Single Machine to Minimize Total Earliness-Tardiness Cost", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2542 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2542.

บทความเรื่อง "A Hybrid DP/B&B Algorithm for the One-Machine Sequencing Problem to Minimize Total Earliness-Tardiness Cost"

บทความเรื่อง "การแก้ปัญหาการตัดวัสดุท่อนด้วย Spreadsheet", First National Symnosium on GRAD-RESEARCH, Chiang Mai University, 10-11 June, 2000.

ประชุมวิชาการเรื่อง "A Hybrid Dynamic Programming/ฺBranch-and-Bound Approach for the Quadratic Assignment Problem", Proceedings of the

International Workshop on The Quadratic Assignment Problem and Extensions, Kasetsart University, Bangkok, Thailand,
7-8 August, 2000, pp. 77-83.

บทความเรื่อง "การแก้ปัญหาการกำหนดงานแบบกำลังสองด้วยอัลโกริทึมผสมของกำหนดการพลวัตกับการแตกและจำกัดบนแผ่นคำนวณ", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนาปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545.

บทความเรื่อง "Solving the Single Machine Earliness-Tardiness Problem by A Hybrid DP/B&B Algorithm"

การประชุมวิชาการเรื่อง "การแก้ปัญหา SMET โดยอัลกอริธึมผสม DP/BB ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดและการทำงานแบบขนาน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2547 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2547.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี โกมลสุทธิ์

การศึกษา

 • อส.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • Cert. in Measurement & Control, Netherlands

ผลงานทางวิชาการ

             -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ ผดุงศิลป์

การศึกษา

 • อส.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • Postgrad. Cert. (Renewable Energy Systems), UNU, Japan at IIT, Delhi, India

 • M.Sc. (Sustainable Energy Engineering), The Royal Institute of Technology, Sweden

 • Tekn.Lic. (Energiteknik), The Royal Institute of Technology, Sweden

ผลงานทางวิชาการ

Asst. Prof. Aumnad Phdungsilp

1. Aumnad Phdungsilp,“Futures Studies’ Backcasting Method Used for Strategic Sustainable City Planning (2554)”.
2. Aumnad Phdungsilp,“Multi-Level Governance of Low-Carbon Energy Systems in Thailand 2554) ”.

อาจารย์นิตยา จันทร์เรือง มหาผล

การศึกษา

 • วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • M.P.H. (Public Health Engineering), University of Michigan, U.S.A.

ผลงานทางวิชาการ

           -

อาจารย์อรดี พฤติศรัณยนนท์

การศึกษา

 • วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ผลงานทางวิชาการ

อรดี พฤติศรัณยนนท์, การตื่นตัวสู่ความเป็นหนึ่งด้วย Agile Manufacturing, Engineering Today ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 กรกฏาคม 2547, หน้า 100-105.
ธนากรเลาหรัชตธานินทร์, สุภัทรชัย จามพัฒน์ และ อรดี พฤติศรัณยนนท์, การประชุมวิชาการเรื่อง "การลดต้นทุนโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตตัวยึดปั๊มหัวฉีด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2547 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2547.

อาจารย์วีระ ศรีอริยะกุล

การศึกษา

 • วศ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 • วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยจากการประชุมวิชาการ วีระ ศรีอริยะกุล, ธนิต สวัสดิ์เสรี, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณฤทธิ์ "อธิพลของการพ่นไอน้ำก่อนที่มีต่อการผลิตข้าวนึ่งโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชั่นที่ใช้อากาศร้อน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2549 เครื่อข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย

อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์

การศึกษา

 • วศ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 • วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยจากรายงานประชุมวิชาการระดับชาติ Soponronnarit, S., Wetchakama, S., Trutassanawin, S., and Jariyatontivait, W., 2000, "Design, Testing and Optimization of Vibro - Fluidized Bed Paddy Dryer",CD-ROM Proceeding Noordwijkerhount, The Netherlands, August 28-31.

บทความวิจัยวารสารระดับนานาชาติ Soponronnarit, S., Swasdisevi, T., Wetchacama, S, and Jariyatontivait, W., 2001, "Desing, Testing, and Optimization of Vibro-Fluidized Bed Paddy Dryer, Drying Technology, Vol. 19, No. 8, pp. 1891-1908.

บทความวิจัยวารสารระดับประเทศ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมบูรณ์ เวชกามา, สุวัฒน์ ตรูทัศน์วินน์ และวุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์, 2545, "การออกแบบ ทดสอบ และหาแนวทางที่เหมาะที่สุดสำหรับการอบแห้งข้าวเปลือก โดยเทคนิคการไหลบนฐานสั่น", วราสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม, หน้า 59-69.

บทความวิจัยจากวารสารระดับประเทศ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Wetchakama, S., Soponronnarit, S., and Jariyatontivait, W., "Development of a Commercial Scale Vibro-Fluidized Bed Paddy Dryer", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 34 : 423 - 430 (2000).

บทความวิจัยจากวารสารระดับประเทศ ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์., "จักรยานไฟฟ้า", ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2544 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

บทความวิจัยจากวารสารระดับประเทศ ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ชัยวัฒน์ แสงสุริยฤทธิ์., เสรี ชูเลิศ และวุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์., "เครื่องปั่นน้ำผลไม้เอนกประสงค์ ", ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2547 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

บทความวิจัยจากการประชุมวิชาการ วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์., สมเกียรติ ปรัชญาวรากร., ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์., "อิทธิพลของการแช่ข้าวเปลือก และการพ่นไอน้ำก่อนสำหรับการผลิตข้าวนึ่งด้วยการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้อากาศร้อน", ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.

รศ.ดร.สุรี ขาวเธียร

ครูปฏิบัติการประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ