ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการของภาคธุรกิจในปัจจุบัน โดยครั้งสุดท้ายที่ทำการปรับปรุงหลักสูตร คือ หลักสูตรที่ใช้ในปีการศึกษา 2554 โดยปัจจุบันมีแขนงวิชาที่เปิดทั้งสิ้น 4 แขนงวิชาคือ
1.วิศกรรมโลจิสติกส์
2.วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
3.วิศวกรรมการผลิต
4.วิศวกรรมพลังงาน
  

ปรัชญา

สร้างระบบการเรียนรู้แก่บัณฑิตย์ทุกระดับให้ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม
 

ปณิธาน

เราจะสร้างบัณทิตที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางการกระจายความรู้ด้านการจัดการจากภาคการศึกษาสู่ภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม


 

วัตถุประสงค์


1. ผลิตบัณทิตที่มีความสามารถ มีทักษะ มีจริยธรรมและมีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพ พร้อมในการประกอบอาชีพ

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีงานวิจัยองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

3. สร้างความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการความรู้ในการปฏิบัติงานจริงเข้าสู่การเรียนการสอน