ผู้ต้องการศึกษาต่อ

  
คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา คือ
1. วิศวกรรมไฟฟ้า
2. วิศวกรรมอุตสาหการ
3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
6. การจัดการพลังงาน

ผู้สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการพลังงาน จะได้รับปริญญา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” (วท.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านพลังงาน ตามสาขาวิชาที่ถนัดและสนใจ ให้สามารถนำประสบการณ์ ความรู้ แนวคิด หลักการ และเทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการค้นคว้าแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระได้อย่างดี

หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาการจัดการพลังงาน

แนวทางศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

     ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถจดทะเบียนประกอบอาชีพวิศวกรรมในสาขาหรือแขนงวิชาที่ขึ้นทะเบียนสภาวิศวกรได้ ทั้งยังเลือกประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังอาจประกอบอาชีพส่วนตัวในลักษณะการรับปรึกษางานด้านวิศวกรรม ตลอดจนค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 

     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการพลังงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้เช่นเดียวกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และสามารถทำงานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานได้อย่างดี ทังในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่นกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย โรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคาร ในตำแหน่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ทั้งอาจจะประกอบอาชีพอิสระในการให้คำปรึกษาด้านพลังงานหรือเป็นผู้ตรวจสอบด้านพลังงานได้อีกด้วย