ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเป็นภาควิชาที่ก่อตั้งมาพร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างวิศวกรที่ดีของประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางภาควิชามุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพควบคู่กันตลอดเวลาโดยได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบั
สำหรับการเรียนการสอนของภาควิชานั้นจะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถอย่างรอบด้านในด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ และเรียนรู้เรื่องระบบการผลิตและระบบการจัดการทางด้านวิศวกรรมโดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนแขนงรายวิชาต่างๆ ที่สนใจได้ดังนี้คือ 1.แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 2.แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิต 3.แขนงวิชาวิศกรรมโลจิสติกส์ และ 4.แขนงวิชาวิศวกรรมพลังงาน อีกทั้งยังสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่น่าสนใจมากมายในคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

จุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนั้นเพื่อต้องการสร้างวิศวกรที่เก่งและดี ถึงพร้อมไปด้วยความรู้ในเชิงวิชาการและความรู้ในการดำรงชีวิต ซึ่งนักศึกษาที่จบไปแล้วสามารถทำงานเป็นวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมการบริการ รวมถึงมีทักษะในการบริหารจัดการเพื่อสามารถเติบโตพร้อมที่จะผู้จัดการในหน่วยงานนั้นๆ และยังสามารถเป็นผู้ประกอบการในกิจการที่นักศึกษามีความสนใจได้อีกด้วย

การที่จะเรียนจนจบเพื่อเป็นวิศวกรนั้นไม่ง่าย แต่ถ้าเราตั้งใจจริงกับชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้วิชาชีพที่เรารัก เราก็จะสามารถมีความสุขกับชีวิต มีรายได้ที่ดีตลอดช่วงชีวิตการทำงานของเรา สุดท้ายไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ มีแต่เรายังไม่ได้ทำมันอย่างเต็มที่เท่านั้นเอง

ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่

  • อยู่ระหว่างดำเนินการ