อบรม/สัมนาเชิงปฏิบัติการ 

          โครงการฝึกอบรมโปรแกรม PLC - S7  (PLC - S7 Programming seminar)                 

** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 ก.ย. 2554 **
**มาก่อน มีสิทธิ์ก่อน รับจำนวนจำกัด 12 คนเท่านั้น **

การฝึกอบรม จำแนกออกเป็น 2 หัวข้อ

  1. การโปรแกรมระดับพื้นฐาน PLC-S7 : 19 – 21 ก.ย. 54 เวลา 8.30–16.30 น.
  2. การโปรแกรมระดับสูงของ PLC-S7 : 26 – 28 ก.ย. 54 เวลา 8.30–16.30 น.
  • ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครเรียนเพียง 1 คอร์ส หรือทั้ง 2 คอร์สก็ได้
  • ฝึกอบรม ณ ห้อง 821 (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง) อาคาร 8 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • สามารถนำมานับคะแนนการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง หรือ CPD ได้ โดยคิดหัวข้อละ 31.5 คะแนน โดยคิดจำนวนชั่วโมงที่อบรม 21 ชั่วโมง / 1 หัวข้อ

วิทยากร

อาจารย์ ทศพร พรหมสิทธิ์ : วิทยากรฝึกอบรม และ ผู้วางระบบควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้ PLC ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งจำนวนมาก

วัน/เวลา และ สถานที่ของการฝึกอบรม

  • ระดับพื้นฐาน : 19 – 21 ก.ย. 54 เวลา 8.30–16.30 น.
  • ระดับขั้นสูง : 26 – 28 ก.ย. 54 เวลา 8.30–16.30 น.
  • ฝึกอบรม ณ ห้อง 821 (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง) อาคาร 8 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลด Brochure