ผลงานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผลงานนักศึกษา แขนงไฟฟ้ากำลัง

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสนามแม่เหล็กถาวรในแนวแกนแบบไร้แกนเหล็ก
  • การศึกษาและออกแบบรถจักรยานไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
  • ปืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดโซเลนอยด์
  • โครงงานการศึกษาหม้อแปลง Tesla (Tesla Transformer)

ผลงานนักศึกษา แขนงไฟฟ้าสื่อสาร

ผลงานนักศึกษา แขนงไฟฟ้าแมคคาทรอนิกส์