ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีวงจรไฟฟ้า การใช้งานอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของไดโอด ทรานซิสเตอร์ ฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์ ไตรแอค ออปแอมป์ จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษา สามารถเรียนรู้หลักการทำงานและวิธีใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ประกอบการเรียนภาคทฤษฏีในรายวิชา ทฤษฏีวงจรไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์...

เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ ในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสตรง/กระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ วงจรควบคุมมอเตอร์ การควบคุมความเร็วของมอเตอร์การซิงโครไนซ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 3 เฟส จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้หลักการทำงาน ลักษณะสมบัติ และวิธีใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ วงจรไฟฟ้า 3 เฟส...

เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับวงจรเกตพื้นฐานวงจรดิจิตอล และการใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ ในส่วนของไอซี พื้นฐานเช่น AND/ OR/ NOT การใช้งานวงจร FLIP-FLOP วงจร COUNTER และการเขียนโปรแกรม เพื่อควบคุมการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งาน IC แต่ละชนิดและวิธีการควบคุมการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์...

เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมวงเปิด วงปิด ในส่วนของทรานสดิวเซอร์วัดอุณหภูมิ ความดันระดับ ของเหลว และอัตราการไหล ระยะทาง รวมทั้ง ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบควบคุมระดับน้ำ ระบบควบคุมการไหลของของไหล ระบบควบคุม การเคลื่อนที่และการหมุน จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการควบคุม ปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆ โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ แบบวงปิดและวงเปิด ...

เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม หรือระบบการสื่อสารทางไกลประกอบด้วยการทดลองสายอากาศ วงจรกรองสัญญาณและขยายสัญญาณ การวิเคราะห์สัญญาณรบกวน การสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟวงจรมอดูเลตสัญญาณแบบแอนาลอก และดิจิตอลวงจรภาคส่งและภาครับวิทยุแบบ AM และ FM การส่งและรับ สัญญาณดิจิตอลด้วยวิธีการต่างๆ ...

  • ห้องโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า

เป็นห้องค้นคว้า วิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเปิดให้นักศึกษาที่ทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าใช้งาน เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าที่ตนเองสนใจ